MPWiK w Lęborku

AKTUALNOŚCI

2309, 2021
Narodowy Spis Powrzechny 2021

Narodowy Spis Powrzechny 2021

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwaNarodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań. Każdy z nas ma ustawowy obowiązek dokonania spisu.

1908, 2021
Narodowy Spis Powszechny 2021

Narodowy Spis Powszechny 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa do 30 września 2021 r. Wyniki NSP 2021 mają posłużyć do planowania działań w najważniejszych obszarach: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy.

0908, 2021
Wymiana układów kompensacji mocy biernej na Oczyszczalni Ścieków.

Wymiana układów kompensacji mocy biernej na Oczyszczalni Ścieków.

Zakończono prace inwestycyjne związane z prefabrykacją i montażem dwóch baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej na obu kierunkach zasilania Oczyszczalni Ścieków MPWiK. Dzięki zaangażowaniu działu utrzymania ruchu całość prac udało się zrealizować środkami własnymi. Prawidłowo dobrana i funkcjonująca bateria kondensatorów pozwala uniknąć naliczania dodatkowych opłat za energię bierną.

0707, 2021
Nowa przepompownia ścieków na Osiedlu Wschód.

Nowa przepompownia ścieków na Osiedlu Wschód.

Na ul. Granicznej została wybudowana nowa przepompownia ścieków. Obsługiwać ona będzie ulice znajdujące się w najniżej położonym terenie Osiedla Wschód.

3105, 2021
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

1905, 2021
Zalecenia dla użytkowników jak zapewnić dobrą jakość wody z wewnętrznej instalacji.

Zalecenia dla użytkowników jak zapewnić dobrą jakość wody z wewnętrznej instalacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami MPWiK odpowiada za jakość wody dostarczanej z sieci wodociągowej do wodomierza głównego. Za wodomierzem głównym zaczyna się instalacja wewnętrzna, za którą odpowiedzialny jest zarządca lub właściciel budynku. W niekorzystnych warunkach eksploatacji i utrzymania instalacji wewnętrznej jakość wody może ulec pogorszeniu. Rury w budynkach powinny być regularnie czyszczone lub wymienione, ponieważ ich korozja i zarastanie bywa często przyczyną pogorszenia jakości wody w kranie. Właścicielom i zarządcom obiektów zalecamy: Okresowo płukać instalacje zimnej wody w budynkach, Regularnie kontrolować i sprawdzać stan techniczny instalacji wodnej, Konserwować i serwisować, eliminując przecieki, zlikwidować nieczynne odcinki instalacji, wymieniać odcinki rurociągów będących w złym stanie technicznym. Pogorszenie jakości wody z kranu może nastąpić na skutek stagnacji wody,czyli zatrzymania wody w wewnętrznej instalacji nieruchomości czy mieszkania. Zaleca się podjąć następujące działania w celu utrzymania dobrej jakości wody w budynku: Po dłuższej nieobecności jak również po nocy warto odkręcić na kilkanaście sekund kran. Ta prosta czynność pozwoli na przepłukanie instalacji wewnętrznej i umożliwia dotarcie do wylewki świeżej , natlenionej wody. Ważna jest temperatura wody, wyraźnie zimna woda świadczy o dobrej jakości. Przed konsumpcja należy się pozbyć wody o podwyższonej temperaturze. Dbać o czystość urządzeń, czyścić wylewki, sitka, perlatory, co zapobiega osadzaniu się kamienia i zanieczyszczeń.

0505, 2021
Zakończono kolejny etap budowy sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego.

Zakończono kolejny etap budowy sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego.

Zakończono kolejny etap budowy sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w okolicy Szkoły Podstawowej nr 1. Nowy wodociąg z PE Ø 280 zasila Oś Sportowa i zastąpi stary pracujący z żeliwa.

2604, 2021
Informacja dotycząca nowej taryfy za zbiorowe dostarczenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Lębork

Informacja dotycząca nowej taryfy za zbiorowe dostarczenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Lębork

Podstawę prawną wprowadzenia nowych cen i stawek opłat oraz prowadzenia rozliczeń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowią przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej u.z.z.w. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), a także między innymi przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 472). Ponadto obowiązującą w tym zakresie jest nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1566 z późn. zm.).
2203, 2021
Światowy Dzień Wody 2021 # Water2me

Światowy Dzień Wody 2021 # Water2me

Światowy Dzień Wody obchodzimy corocznie 22 marca. Tematem Światowego Dnia Wody 2021 jest docenianie wody.Wartość wody to znacznie więcej niż jej cena - woda ma ogromną i złożoną wartość dla naszych gospodarstw domowych, żywności, kultury, zdrowia, edukacji, ekonomii i integralności naszego środowiska naturalnego.Jeśli przeoczymy którąkolwiek z tych wartości, ryzykujemy niewłaściwe zarządzanie tym ograniczonym, niezastąpionym zasobem. Woda jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych na Ziemi, a zarazem związkiem podstawowym, decydującym o istnieniu życia na naszej planecie. Stanowi główny składnik organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu np. do oddychania, regulacji temperatury ciała u zwierząt, umożliwia przemianę pożywienia w energię i przyswajanie substancji odżywczych, usuwa zbędne produkty przemiany materii. Jakie znaczenie ma dla Ciebie woda ? # Water2me

1503, 2021
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku.

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku wykonuje roboty budowlane polegające na budowie nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego. Spółka dokonuje również wymiany starego wodociągu żeliwnego zasilającego Oś. Czołgistów w ul. Głowackiego na nowy wodociąg z PE.

0203, 2021
Remont kraty schodkowej na Głównej Przepompowni Ścieków

Remont kraty schodkowej na Głównej Przepompowni Ścieków

Krata schodkowa stanowi pierwszy etap mechanicznego oczyszczania ścieków, separuje i odwadniania skratki z napływających ścieków. Po czteroletnim okresie eksploatacji od ostatniej naprawy urządzenie wymagało generalnego remontu. Prace wykonane zostały przez autoryzowany serwis , firmę MEVA-POL z Gdańska. W ramach przeprowadzonych robót zostały wymienione elementy podlegające naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu takie jak: pręty ruchome nakładki dystansowe dolne przekładki dystansowe sprężyny naciągowe progu kraty łańcuchy napędowe sprężyny gazowe napinaczy łańcuchów Wykonany remont zapewni bezawaryjną i efektywną pracę kraty przez kolejnych kilka lata.

1502, 2021
Montaż nowego przepływomierza w komorze pomiarowej na magistrali okalickiej.

Montaż nowego przepływomierza w komorze pomiarowej na magistrali okalickiej.

Ilość pobranej wody na ujęciu artezyjskim w Okalicach jest opomiarowana bezpośrednio po wydobyciu w odległości około 13 km od Lęborka. Drugi pomiar dokonuje się, w mieście, przed stacją uzdatniania wody, w komorze pomiarowej gdzie zamontowany jest przepływomierz. Aby zapewnić prawidłowy pomiar przepływu wody z ujęcia artezyjskiego konieczny okazał się montaż nowego przepływomierza indukcyjnego wraz z okablowaniem. Ponadto wymieniono skorodowany odcinek rurociągu.

1612, 2020
Audit PCA i wydanie nowego zakresu akredytacji dla Laboratorium.

Audit PCA i wydanie nowego zakresu akredytacji dla Laboratorium.

W dniu 01.12.2020 PCA wydało nowy zakres akredytacji dla naszego Laboratorium. Zakres akredytacji został rozszerzony o nową normę oznaczania BZT5- PN-EN ISO 5815-1:2019-12, która jest referencyjna w badaniach ścieków oraz wód powierzchniowych i zastąpiła, wycofaną ze zbioru Polskich Norm, normę PN-EN 1899-1:2002.

0910, 2020
Budowa wodociągu w ul. gen. S. Maczka

Budowa wodociągu w ul. gen. S. Maczka

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podczas budowy nowej drogi w ul. gen. S. Maczka wybudowało odcinek sieci wodociągowej, który będzie tworzyć zasilenie ul. Zachodniej.

0110, 2020
Monitoring energii pomp w Dolinie Łeby przy Stacji Uzdatniania Wody MPWiK.

Monitoring energii pomp w Dolinie Łeby przy Stacji Uzdatniania Wody MPWiK.

We wrześniu udało się zakończyć realizowaną siłami własnymi przedsiębiorstwa inwestycję: "Monitoring energii pomp w Dolinie Łeby przy Stacji Uzdatniania Wody MPWiK". Na każdej sekcji w rozdzielnicy zasilającej poszczególną pompę studni głębinowej zamontowano analizator energii elektrycznej umożliwiający odczyt parametrów elektrycznych pompy w czasie rzeczywistym oraz zużycia przez nią energii. Wszystkie dane pomiarowe (m.in. z siedmiu pomp) są archiwizowane i obrabiane w oprogramowaniu na potrzeby tworzenia trendów / wykresów przebiegu stanów/pracy. Ma to posłużyć do wyznaczania na bieżąco wydajności/sprawności pomp, oraz szybszemu zapobieganiu awarii. Stworzona na potrzeby inwestycji aplikacja umożliwia zdalny dostęp do najistotniejszych parametrów pracy pomp oraz Stacji Uzdatniania Wody.