MPWiK w Lęborku

AKTUALNOŚCI

0801, 2020
Nowe wydanie zakresu akredytacji PCA dla naszego Laboratorium.

Nowe wydanie zakresu akredytacji PCA dla naszego Laboratorium.

W dniu 19.12.2019 PCA wydało nowy zakres akredytacji dla naszego Laboratorium. Zakres akredytacji został: 1) uaktualniony o nowe wydania procedur badawczych: - oznaczania azotu ogólnego – PB-2 wyd. 5 z dn. 21.11.2019; - oznaczania fosforu ogólnego – PB-3 wyd. 4 z dn. 21.11.2019; - oznaczania chlorków – PB-4 wyd. 4 z dn. 21.11.2019; - oznaczania azotu/jonu amonowego - PB-6 wyd. 3 z dnia 21.11.2019; - oznaczania fosforu ogólnego – PB-7 wyd. 2 z dn. 21.11.2019.

0201, 2020
Remont punktu dozowania powietrza na Stacji Uzdatniania Wody.

Remont punktu dozowania powietrza na Stacji Uzdatniania Wody.

W ostatnich dniach przeprowadzono remont punktu dozowania powietrza na Stacji Uzdatniania Wody. Wymieniono rotametry, niektóre przetworniki ciśnienia oraz przewody podawcze sprężonego powietrza. Niezawodnie pracujący punkt dozowania powietrza zapewnia dobre natlenienie wody uzdatnionej oraz gwarantuje poprawną pracę systemu napowietrzania wody surowej.

2012, 2019
Nowa przepompownia ścieków i kanalizacja przy ul.Weterynaryjnej.

Nowa przepompownia ścieków i kanalizacja przy ul.Weterynaryjnej.

W ramach robót inwestycyjnych zakończono budowę nowej przepompowni ścieków oraz dokonano przebudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w rejonie ulicy Weterynaryjnej.

1312, 2019
Wymiana szafy sterowniczej  na piaskowniku Oczyszczalni Ścieków.

Wymiana szafy sterowniczej na piaskowniku Oczyszczalni Ścieków.

Zakończono montaż szafy sterowniczej na piaskowniku Oczyszczalni Ścieków. Tym samym dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników działu utrzymania ruchu udało się zamknąć drugi etap modernizacji części elektrycznej Piaskownika. Elementy AKPiA (Aparatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka) w tym miejscu są szczególnie narażone na działanie oparów ścieków. Nowe aparaty elektryczne, w tym sterownik programowalny sterujący pracą piaskownika i urządzeń pomocniczych zamontowano w szafie sterowniczej ze stali nierdzewnej o wymiarach 1800x1000x400mm. Po montażu nowego sterownika PLC konieczna była zmiana (migracja) oprogramowania zaimplementowanego podczas ostatniej modernizacji w 2004 r.

2111, 2019
GIS – System Informacji Geograficznej

GIS – System Informacji Geograficznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Lęborku zakupiło moduł GIS do Zintegrowanego System Informatycznego obecnie używanego w MPWiK. System Informacji Geograficznej (Geographic Information System, GIS) jest zorganizowaną bazą danych, na bieżąco aktualizowaną iuzupełnianą nowymi informacjami osieciach iobiektach należących do podziemnej inaziemnej infrastruktury przedsiębiorstwa. Zakupione oprogramowanie służy do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, wizualizacji danych graficznych oraz umożliwia wykorzystanie wielu analiz takich jak np. typowanie zasuw do zamknięcia -tworzenie listy odbiorców pozbawionych zasilania. Nowy program poprawi jakość świadczonych usług.

1411, 2019
Awaria wodociągu przy ul. Teligi.

Awaria wodociągu przy ul. Teligi.

Dnia 31.10.2019 wystąpiła awaria na sieci wodociągowej osiedla Sportowa, która została zaprojektowana w latach 80 – tych. Zasuwy są w znacznym oddaleniu od siebie, co oznacza, że w przypadku awarii, musimy odciąć dopływ wody pomiędzy nimi w tym wypadku dużą część osiedla Sportowa. Awaria wyglądała groźnie, bowodaz uszkodzonego wodociągu zalewała ulicę Teligi. Uszkodzeniu uległ tzw. „czwórnik”. Uszkodzony element był rezerwą dla planowanej rozbudowy Osiedla. Sytuacjazostałajednak szybkoopanowana i sprawnie usunięto awarię. MPWiK systematycznie wymienia zasuwy na nowe. Zawsze kiedy jest taka okazja, sąpraceziemne, staramy się zakładać nowe zasuwy, w mniejszych odległościach od siebie.

0711, 2019
Remont reaktora biologicznego.

Remont reaktora biologicznego.

Na oczyszczalni ścieków zakończono prace związane z remontem reaktora biologicznego. Roboty obejmowały czyszczenie reaktora z zalegających osadów, wymianę niesprawnych rusztów i membran w systemie napowietrzania ścieków oraz czyszczenie układu natleniania kwasem mrówkowym. Wszystkie prace zostały wykonane siłami własnymi przez pracowników oczyszczalni ścieków.

3110, 2019
Wymiana kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscu budowy nowego ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Warszawską.

Wymiana kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscu budowy nowego ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Warszawską.

Zakończono prace związane z wymianą starego kolektora kanalizacji sanitarnej z rur betonowych na nowy kolektor z rur kamionkowych na odcinku 80,0 m w miejscu budowy nowego ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Warszawską. Prace prowadzono w ramach inwestycji „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”.

2510, 2019
Montaż nowego mieszadła na Oczyszczalni Ścieków.

Montaż nowego mieszadła na Oczyszczalni Ścieków.

W ramach robót inwestycyjnych prowadzonych na Oczyszczalni Ścieków, zamontowano nowe mieszadło w komorze beztlenowej na piaskowniku. Urządzenie to zastąpiło wyeksploatowane 15 letnie mieszadło. Prace wykonano siłami własnymi przy dużym zaangażowaniu operatorów oczyszczalni ścieków i elektryków MPWiK.

3009, 2019
Modernizacja tras kablowych GPŚ.

Modernizacja tras kablowych GPŚ.

Zakończono inwestycję wymiany i rozbudowy tras kablowych w budynku Głównej Przepompowni Ścieków MPWiK.

0609, 2019
Budowa nowego wodociągu oraz kanalizacji tłocznej w ulicy Spółdzielczej.

Budowa nowego wodociągu oraz kanalizacji tłocznej w ulicy Spółdzielczej.

Trwają prace przy budowie nowego wodociągu oraz kanalizacji tłocznej w ulicy Spółdzielczej. Prace wykonywane są metodą przewiertów, a wykopy wykonywane są dla budowy węzłów wodociągowych oraz łączeń rur.

1908, 2019
Wymiana skorodowanego odcinka kanału w ul. A.Gierymskiego.

Wymiana skorodowanego odcinka kanału w ul. A.Gierymskiego.

Wymieniono skorodowany odcinek kanałuø 600 w ul. A. Gierymskiego. Jest to przewód odprowadzający ścieki z osiedla Wschód, LPŚ Leśna oraz Mostów.

1207, 2019
Lokalna Przepompownia Ścieków przy ul. Spółdzielczej.

Lokalna Przepompownia Ścieków przy ul. Spółdzielczej.

Wymieniono dwie pompy zatapialne wraz armaturą i rurociągami tłocznymi na Lokalnej Przepompowni Ścieków eksploatowanej od 1997 roku, przy ulicy Spółdzielczej . Kolejnym etapem modernizacji tej przepompowni będzie montaż nowej szafy sterowniczej z możliwością monitoringu jej pracy w systemie GSM

0307, 2019
Wymiana wodociągów w ul. Wojska Polskiego.

Wymiana wodociągów w ul. Wojska Polskiego.

Trwają prace związane z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w ramach inwestycji „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”. Zakończono pierwszy etap robót związany z wymianą dwóch żeliwnych wodociągów, które zostały zastąpione nowymi wykonanymi z PE.

0706, 2019
Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tatrzańskiej.

Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tatrzańskiej.

W ramach prowadzonych prac remontowych, zakończono przebudowę kolejnej lokalnej przepompowni ścieków przy ulicy Tatrzańskiej. Wysłużone jednostki pompowe zostały zastąpione nowoczesnymi urządzeniami typu Concertor firmy XYLEM. Pompy te charakteryzują się wysoką sprawnością, niskim zużyciem energii oraz dużą odpornością na zatykanie (samoczynne oczyszczanie). Na przepompowni zainstalowano również nową szafę sterowniczą z możliwością monitoringu jej pracy w systemie GSM.

3105, 2019
Dalsza rozbudowa systemu wodociągowego Lębork - Wschód

Dalsza rozbudowa systemu wodociągowego Lębork - Wschód

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lęborku kontynuuje roboty budowlane związane z budową wodociągu do osiedla „Lębork Wschód”. Wykonanie wodociągu usprawni funkcjonowanie systemu wodociągowego w tym rejonie miasta.