MPWiK w Lęborku

Procedura reklamacyjna

1. Reklamacje należy wnosić za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.

2. Reklamacje mogą być wnoszone przez odbiorców usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci.

3. Reklamacje dotyczą świadczonych przez spółkę usług, w tym w szczególności wysokości opłat za usługi.

4. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem poczty, pisemnie, osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji i sposobie rozstrzygania.

6. Sprawy sporne załatwiane są w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.