• Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork

Komunikat o jakości wody

 

Komunikat w sprawie jakości wody w sieci wodociągowej w 2015 roku.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku przekazuje informację o jakości wody dostarczanej do mieszkańców. Realizując ustawowy obowiązek prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2015 roku MPWIK Sp. z o.o. przeprowadził łącznie 47 badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych prób wody pobranych z systemu dystrybucji wody. Otrzymane wyniki badań wody zweryfikowano z dopuszczalnymi wartościami substancji mogących występować w wodzie, określonymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989). Badania jakości wody prowadzone były według ustalonego harmonogramu pobierania próbek wody, z odpowiednią częstotliwością z przygotowanych do tego celu stałych punktów czerpalnych. Monitoring jakości wody, objął:

  • kontrolę jakości wód podziemnych,
  • kontrolę procesów uzdatniania wody,
  • kontrolę jakości wody w sieci wodociągowej,
  • kontrolę jakości wody zmagazynowanej w zbiornikach retencyjnych,
  • kontrolę jakości wody po przeprowadzonych naprawach i konserwacjach,
  • kontrolę jakości wody w punktach sprzedaży u odbiorców w przypadku reklamacji.

MPWiK Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lęborku efektem tej współpracy jest wydawana cyklicznie OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA. Ocena ta określa przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg  publiczny ze stacją uzdatniania w Lęborku. Poniżej załączona jest aktualna ocena jakości wody, sprawozdanie z przeprowadzonych badań oraz wykaz Ilości kontroli laboratoryjnych wykonanych w 2015 roku wynikających z prowadzenia ustawowego, wewnętrznego monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody.

-  zalacznik 1

-  zalacznik 2

-  zalacznik 3

W 2015 roku nie stwierdzono niekorzystnych trendów zmian jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania i kontrole wykazały, że odbiorcy korzystają z wody dobrej, stabilnej jakości odpowiadającej surowym wymaganiom sanitarnym. Woda w sieci wodociągowej nie zawiera przekroczeń parametrów fizyko-chemicznych, jest wolna od substancji toksycznych, zanieczyszczeń organicznych a także nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych.

Udział badanych wskaźników wody z systemu dystrybucji niespełniających wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi wyniósł poniżej jednego procenta i miał charakter incydentalny. Zarejestrowano pojedyncze, przejściowe zakłócenia wskaźników jakości wody pojawiające się głównie w wyniku awarii mających miejsce w systemie wodociągowym. Wcześnie wykryte i szybko usunięte zakłócenia wymienionych parametrów wody nie pociągają za sobą żadnych bezpośrednich, negatywnych skutków zdrowotnych.

Strony internetowe Lębork MiroArt