MPWiK w Lęborku

Awarie przyłączy wodociągowych

Utworzono: 07-09-2013

Na przestrzeni ostatnich tygodni wystąpiło kilka poważnych awarii przyłączy wodociągowych do indywidualnych obiektów. Usuwanie awarii bardzo komplikuje wykonywanie przez Spółkę zadań inwestycyjnych i innych czynności związanych z harmonogramem eksploatacyjnym. Priorytetem w Spółce jest jakość świadczenia usług a co się z tym wiąże szybkość usuwania wszelkich awarii związanych z ciągłością dostawy usług. Z tego powodu czas usuwania awarii na sieci wodociągowej - czyli okres pozbawienia wody naszych klientów - zwykle nie jest dłuższy niż 3 - 4 godziny.

Ostatnie awarie przyłączy spowodowane były zjawiskiem korozji materiałowej. Stosowane w latach ubiegłych rury stalowe bardzo szybko korodują, szczególnie gdy ułożone są w gruntach torfowych z zawartością związków humusowych. Często już po 10-15 latach konieczna jest wymiana przyłączy na nowe. Taka sytuacja najczęściej występuje na terenie osiedla "Drzewiastego" (ulice Jesionowa, Klonowa, Modrzewiowa, Dębowa itp) oraz w rejonie ul. Poznańskiej. Na zdjęciach pokazano zdemontowane skorodowane przylącze z terenu ul. Poznańskiej. Obecnie stosowane w Spółce rury z polietylenu nie są podatne na korozje i ułożone nawet w niesprzyjających warunkach gruntowych zapewniają zdecydowanie dłuższy okres bezawaryjnej eksploatacji (nawet do 50 lat wg danych producentów)

W wypadku zgłoszenia awarii na sieci wodociągowej lub przyłączu wodociągowym  do działania wkraczają służby MPWiK. W godzinach pracy Spółki (7.00 - 15.00) zgłoszenie odbierane jest w sekretariacie lub bezpośrednio w Dziale Eksploatacji Sieci Wod-Kan. Następnie po dokonaniu rozpoznania w terenie, na miejsce awarii wysyłana jest ekipa remontowa. W zależności od stopnia skomplikowania awarii ekipa zabiera ze sobą konieczne do jej usunięcia wyposażenie (koparka, agregaty do odwodnienia wykopu, piły do cięcia asfaltu, agregat prądotówrczy, zagęszczarki do gruntu, zgrzewarkę do rur polietylenowych itp). Konieczne do usunięcia awarii kształtki i materiały pobierane są z magazynu Spółki.

W wypadku wystąpienia awarii po godzinach pracy Spółki, zgłoszenie odbiera dyspozytor. Następnie telefonicznie zawiadamia pracowników i kierownika Działu Eksploatacji Sieci Wod-Kan, którzy pełnią dyżur domowy. Ekipa pogotowia wodociągowego udaje się na miejsce awarii i natychmiast przystępuje do jej usunięcia. W przypadku gdy awaria jest skomplikowana i niemożliwe jest jej natychmiastowe usunięcie ekipa zabezpiecza teren a awaria zostaje usunięta przy zaangażowaniu większych środków w dniu następnym.

Aby taki system działał skutecznie - konieczne jest wykonanie szeregu działań - utrzymanie magazynu części zamiennych, utrzymanie w sprawności technicznej taboru transportowego (koparko-ładowarki CASE, samochód specjalistyczny WUKO SCK-3Z, samochody transportowe, itp) oraz urządzeń pomocniczych (agregaty odwodnieniowe i prądotwórcze, zagęszczarki itp), stworzenie sprawnego systemu odbierania zgłoszeń awaryjnych, utrzymanie pracowników Pogotowia Wodociągowego funkcjonującego po godzinach pracy Spółki. Przy obliczaniu nowych cen za wodę i ścieki - wskazane wyżej koszty zostały wkalkulowane do taryfy.

Awarie przyłączy wodociągowych
Awarie przyłączy wodociągowych
Awarie przyłączy wodociągowych