MPWiK w Lęborku

Cennik i taryfy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku na podstawie art. 24e pkt 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1257 ze zm.)

OGŁASZA

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Lęborka na okres trzech lat od dnia 01.03.2023r.

GD.RZT.70.68.117.2022/D.MW


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku na podstawie art. 24e pkt 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1257 ze zm.)

OGŁASZA

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska w miejscowości Mosty i Rybki na okres trzech lat od dnia 01.03.2023 r.

GD.RZT.70.69.231.2022/D.MW


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku na podstawie art. 24e pkt 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1257 ze zm.)

OGŁASZA

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Lęborka na okres trzech lat od dnia 27.04.2021r.

GD.RZT.70.59.117.2021.D.KR


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku na podstawie art. 24e pkt 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1257 ze zm.)

OGŁASZA

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska w miejscowości Mosty i Rybki na okres trzech lat od dnia 01.04.2021 r.

Decyzja nr GD.RZT.70.8.231.2021.D.KR


 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku na podstawie art. 24e pkt 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1257 ze zm.)

OGŁASZA

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Lęborka na okres trzech lat od dnia 11.06.2018r.

Decyzja nr GD.RET.070.117.D.2018.KP


 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku na podstawie art. 24e pkt 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1257 ze zm.)

OGŁASZA

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska w miejscowości Mosty i Rybki na okres trzech lat od dnia 16.05.2018r.

GD.RET.070.231.D.2018.OF


 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku

na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.)

OGŁASZA

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Lęborka na okres od 01.02.2017r. do 31.01.2018r. zatwierdzone Uchwałą   Nr  XXII-328/2016r. Rady Miejskiej w Lęborku  z dnia 15.12.2016r.

  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.  

                            Tabela Nr 1

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jm

Netto

z VAT

1

2

3

4

5

6

1.

Wszyscy odbiorcy wyposażeni w przyrządy pomiarowe

Cena za 1m3 dostarczonej wody

2,05

2,21

zł./m3

2

Opłata abonamentowa dot. wszystkich klientów wyposażonych w przyrządy pomiarowe

Woda zamówiona   w m³/h

 

 

 

 

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Grupa V

Grupa VI

Grupa VII

2,5m³/h

6m³/h

10m³/h

15m³/h

40m³/h

60m³/h

150m³/h

1,60

8,54

23,36

48,57

59,67

145,92

641,55

1,73

9,22

25,23

52,46

64,44

157,59

692,87

zł/m-c

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki.   

                                                                                                                                 Tabela Nr  2

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

 Cena/stawka

Jm.

 

 

 

Netto

Z VAT 

 

1

2

3

4

5

6

1.

Wszyscy

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

4,03

4,35

zł./m3

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tab. 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług.

Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8%.

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku

na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z póź. zm.)

OGŁASZA

Uchwałą Nr XIII-167/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.10.2015r. przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Lęborka, wprowadzonych i ogłoszonych  przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku  na podstawie art. 24 ust.8 i ust.  9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków,  na okres od 01.02.2016r. do 31.01.2017r.

  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.  

Tabela Nr 1

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jm

Netto

Z VAT

1

2

3

4

5

6

1.

Wszyscy odbiorcy wyposażeni w przyrządy pomiarowe

Cena za 1m3 dostarczonej wody

1,87

2,02

zł./m3

2

Opłata abonamentowa dot. wszystkich klientów wyposażonych w przyrządy pomiarowe

Woda zamówiona   w m³/h

 

 

 

 

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Grupa V

Grupa VI

Grupa VII

2,5m³/h

6m³/h

10m³/h

15m³/h

40m³/h

60m³/h

150m³/h

1,60

8,54

23,36

48,57

59,67

145,92

641,55

1,73

9,22

25,23

52,46

64,44

157,59

692,87

zł/m-c

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki.

Tabela Nr 2

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jm.

Netto

Z VAT

1

2

3

4

5

6

1.

Wszyscy

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

4,03

4,35

zł./m3

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tab. 1 i 2 dolicza się podatek od towarów  i usług.

Stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8%.

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku

na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z póź. zm.)

OGŁASZA

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska w miejscowości Mosty i Rybki na okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku zatwierdzoną  Uchwałą Nr  XXVIII/257/16 Rady Gminy  Nowa Wieś Lęborska z dnia 30.11.2016 r.

  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.  

                            Tabela Nr 1

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jm

Netto

z VAT

1

2

3

4

5

6

1.

Wszyscy odbiorcy wyposażeni w przyrządy pomiarowe

Cena za 1m3 dostarczonej wody

2,60

2,81

zł./m3

2

Opłata abonamentowa dot. wszystkich klientów wyposażonych w przyrządy pomiarowe

Woda zamówiona   w m³/h

 

 

 

 

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Grupa V

Grupa VI

Grupa VII

2,5m³/h

6m³/h

10m³/h

15m³/h

40m³/h

60m³/h

150m³/h

1,60

8,54

23,36

48,57

59,67

145,92

641,55

1,73

9,22

25,23

52,46

64,44

157,59

692,87

zł/m-c

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki.   

                                                                                                                                 Tabela Nr  2

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

 Cena/stawka

Jm.

 

 

 

Netto

Z VAT 

 

1

2

3

4

5

6

1.

Wszyscy

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

4,93

5,32

zł./m3

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tab. 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług.

Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8%.

 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku

na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z póź. zm.)

OGŁASZA

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska w miejscowości Mosty i Rybki przedłuża się  na okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku zatwierdzoną  Uchwałą Nr  XII/100/15 Rady Gminy  Nowa Wieś Lęborska z dnia 13.11.2015r

  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.  

                                                                                      Tabela Nr 1

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jm

Netto

z VAT

1

2

3

4

5

6

1.

Wszyscy odbiorcy wyposażeni w przyrządy pomiarowe

Cena za 1m3 dostarczonej wody

2,37

2,56

zł./m3

2

Opłata abonamentowa dot. wszystkich klientów wyposażonych w przyrządy pomiarowe

Woda zamówiona   w m³/h

 

 

 

 

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Grupa V

Grupa VI

Grupa VII

2,5m³/h

6m³/h

10m³/h

15m³/h

40m³/h

60m³/h

150m³/h

1,60

8,54

23,36

48,57

59,67

145,92

641,55

1,73

9,22

25,23

52,46

64,44

157,59

692,87

zł/m-c

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki.   

                                                                                                                                 Tabela Nr  2

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

 Cena/stawka

Jm.

 

 

 

Netto

Z VAT 

 

1

2

3

4

5

6

1.

Wszyscy

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

4,93

5,32

zł./m3

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tab. 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług.

Stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8%.