MPWiK w Lęborku

Laboratorium MPWiK uzyskało certyfikat akredytacji

Utworzono: 14-04-2014
Dnia 01.04.2014 Laboratorium należące do MPWiK Sp. z o.o. w Lęborku otrzymało certyfikat akredytacji numer AB 1504 na następujące metody badawcze:
 
- oznaczenie pH wg normy PN-EN ISO 10523:2012,
- oznaczenie ChZTcr g normy PN-ISO 15705:2005,
- oznaczenie azotu ogólnego wg procedury badawczej opartej na metodzie Hach Lange,
- oznaczenie fosforu ogólnego wg procedury badawczej opartej na metodzie Hach Lange,
- oznaczenie chlorków wg procedury badawczej opartej na metodzie Hach Lange,
- oznaczenie zawiesiny ogólnej wg normy PN-EN 872:2007,
- oznaczenie BZT5 wg normy PN-EN 1899-1:2002,
- oznaczenie BZT5 wg normy PN-EN 1899-2:2002,
oraz pobieranie próbek ścieków wg normy PN-ISO 5667-10:1997.
 
 
Decyzję o rozpoczęciu starań o uzyskanie certyfikatu akredytacji podjęto w 2008 roku. Prace rozpoczęły się od szkoleń personelu, zakupu urządzeń laboratoryjnych, wzorcowania sprzętu znajdującego się w Laboratorium, udziału w porównaniach międzylaboratoryjnych oraz opracowaniu projektu dokumentacji systemu jakości. Prace przygotowawcze nabrały tempa w drugiej połowie roku 2012. Dnia 4.09.2012 wprowadzono do użytku pierwsze wydanie dokumentacji systemu zarządzania obejmujące Księgę Jakości oraz procedury ogólne i badawcze. Ostateczne, udoskonalone wydanie dokumentacji zatwierdzono 01.02.2013. 7 sierpnia 2013 został złożony wniosek o akredytację do Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Wniosek został zaakceptowany przez PCA i 27-28 stycznia 2014 odbył się audit akredytacyjny obejmujący system jakości i kompetencje techniczne Laboratorium. Certyfikat akredytacji nakłada na Spółkę obowiązek ciągłego doskonalenia metod 
badawczych i wprowadzania coraz nowocześniejszego sprzętu do Laboratorium. Najważniejszym celem jest uzyskanie satysfakcji Klienta co do rzetelności, wiarygodności i obiektywności wyników analiz. W związku z tym system zarządzania funkcjonujący w Laboratorium, kompetencje techniczne oraz kwalifikacje personelu będą utrzymywane i ciągle doskonalone.  
 
Uroczysta prezentacja certyfikatu odbędzie się w pomieszczeniu dydaktycznym na terenie oczyszczalni ścieków 16go kwietnia 2014 r. o godz. 14.00
Laboratorium MPWiK uzyskało certyfikat akredytacji