MPWiK w Lęborku
Utworzono: 31-05-2021

  

  

 

   OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lęborku

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

 

 

1.OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

Budynek parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 101,12 m² usytuowany na działce ewidencyjnej nr 152/87 (obręb 0011) o powierzchni 121 m², o numerze księgi wieczystej SL1L/00027862/8 położonej w Lęborku przy ul. Leonida Teligi 10. Obiekt odłączony jest od mediów (woda, ogrzewanie, energia elektryczna).

 2. OGLĘDZINY NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość można obejrzeć po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel. 600 914 896. Do wglądu w siedzibie MPWIK sp. z o.o. dostępny będzie operat szacunkowy wyceny nieruchomości. Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej są załącznikami do ogłoszenia.

 3. KOSZTY

Cena wywoławcza wynosi 70.000,00 zł (słownie siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Cena jednostkowa jest ceną brutto i zawiera podatek VAT 23%.

Cena oferowana powinna być wyższa od ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo na wskazany rachunek bankowy.

MPWiK Sp. z o.o. jako organizator przetargu obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

 4. SKŁADANIE OFERT

Oferty należy składać w sekretariacie siedziby spółki ul. Pionierów 2 w Lęborku do godziny 12:00 dnia 08.07.2021 r.  na załączonym do ogłoszenia formularzu.       

Ofertę należy złożyć w zaadresowanej, zaklejonej kopercie z nazwą i adresem oferenta oraz dopiskiem „Oferta na zakup budynku pompowni przy ul. Teligi. Nie otwierać przed 08.07.2021 r godz, 12:15”.

Oferty dostarczone osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera będą uznane za złożone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu,

 5. WYBÓR OFERTY

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2021 r o godzinie 12:15 w siedzibie MPWiK sp. z o.o., ul. Pionierów 2 w Lęborku (świetlica).

Otwarcie jest jawne dla oferentów.

MPWiK sp. z o.o. dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium ceny, tj.oferty z najwyższą ceną.  

W przypadku, zaoferowania tej samej, najwyższej, ceny przez dwu lub więcej oferentów MPWiK sp. z o.o. przeprowadzi licytację ustną.

Przed rozpoczęciem licytacji osoby reprezentujące oferentów będą zobowiązane wykazać uprawnienie do reprezentacji oraz swoją tożsamość.Ceną wywoławczą w toku licytacji będzie najwyższa zaoferowana cena. Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł (słownie pięćset złotych). Licytację prowadzi się aż do ustania postąpień. Po ustaniu postąpień licytator uprzedza o zamknięciu licytacji i po trzecim ogłoszeniu zamyka licytację i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

 6) INNE INFORMACJE

O wyniku przetargu zostaną poinformowani wszyscy oferenci.

Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania na każdym jego etapie oraz niedokonanie rozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyn.

Szczegółowe warunki przetargu zawarte są w „Regulaminie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Lęborku przy ulicy Teligi 10 usytuowanej na działce ewidencyjnej nr 152/87 (obręb 0011) o numerze księgi wieczystej SL1L/00027862/8stanowiącej własność MPWiK Sp. z o.o.”, który to stanowi załącznik do niniejszego przetargu.

 

Załączniki:

1.  Wypis z rejestru gruntów,

2.  Wyrys z mapy ewidencyjnej,

3.  Zdjęcia nieruchomości,

4.  Formularz oferty,

5.  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych,

6. Sp. z o.o.MPWiK Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Lęborku przy ulicy Teligi 10 usytuowanej na działce ewidencyjnej nr 152/87 (obręb 0011) o numerze księgi wieczystej SL1L/00027862/8 stanowiącej własność 6. 

  

 

 

 

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.