MPWiK w Lęborku

O nas

Nasze Laboratorium jest częścią Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lęborku. Znajdujemy się na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Pionierów 23.

Laboratorium wykonuje usługi w zakresie badań fizykochemicznych wody i ścieków oraz pobierania próbek ścieków (w tym wód popłucznych) i wody powierzchniowej (rzeki, strumienie). Analizy wykonywane są na podstawie wytycznych zawartych w polskich normach oraz procedurach badawczych funkcjonujących w Laboratorium.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonywanie badań zgodnie z wymaganiami Klienta. W Laboratorium pracuje wykwalifikowany personel, który swoje obowiązki realizuje zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Personel jest bezstronny, nie ulega naciskom komercyjnym, finansowym lub innym zagrażającym bezstronności.

Naszym nadrzędnym celem jest uzyskanie zadowolenia i zaufania Klienta co do rzetelności, wiarygodności i obiektywności wyników analiz, zachowanie poufności i ochronę praw własności Klienta oraz  prowadzenie działalności laboratoryjnej zmierzającej do uzyskania wyników przydatnych do zamierzonego zastosowania.

Laboratorium dostosowało system zarządzania do wymagań normy ISO/IEC 17025. Od 01.04.2014 jesteśmy akredytowanym laboratorium badawczym nr AB 1504. Akredytacja to formalne uznanie przez PCA kompetencji do wykonywania określonych działań. Od 19.12.2019 posiadamy akredytację na znowelizowaną normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Zakres akredytacji obejmuje następujące metody badawcze:

- oznaczenie pH wg normy PN-EN ISO 10523:2012,

- oznaczenie ChZTcr  wg normy PN-ISO 15705:2005,

- oznaczenie zawiesin ogólnych wg normy PN-EN 872:2007+Ap1:2007,

- oznaczenie BZT5 wg normy PN-EN ISO 5815-1:2019-12,

- oznaczenie BZT5  wg normy PN-EN 1899-2:2002,

- oznaczenie azotu ogólnego wg procedury badawczej opartej na testach kuwetowych Hach Lange,

- oznaczenie fosforu ogólnego wg procedury badawczej opartej na testach kuwetowych Hach Lange,

- oznaczenie chlorków wg procedury badawczej opartej na testach kuwetowych Hach Lange,

- oznaczenie jonu/azotu amonowego wg procedury badawczej opartej na testach kuwetowych Hach Lange,

- oznaczenie żelaza wg procedury badawczej opartej na testach kuwetowych Hach Lange,

- oznaczenie siarczanów wg procedury badawczej opartej na testach kuwetowych Hach Lange,

oraz pobieranie:

- próbek ścieków wg normy PN-ISO 5667-10:2021-11 (manualne i automatyczne),

- próbek wody powierzchniowej wg normy PN-EN ISO 5667-6:2016-12 z wyłączeniem pkt. 7.5, 7.6 i 8.2.

Szczegółowy wykaz akredytowanych metod badawczych znajduje się w aktualnym zakresie akredytacji (załącznik).

Oprócz metod ujętych w zakresie akredytacji, w skład zakresu działalności laboratorium, wchodzi metoda oznaczenia azotu/jonu azotanowego wg procedury badawczej opartej na testach Hach Lange. Jest to metoda nieakredytowana, ale spełniająca wymagania normy akredytacyjnej.

Certyfikat akredytacji nakłada na nas obowiązek ciągłego doskonalenia się. Przede wszystkim chcemy jak najlepiej realizować cele zawarte w polityce jakości (załącznik), nieustannie się rozwijać poprzez szkolenia systemowe i techniczne, badania porównawcze (PT/ILC), a także wprowadzać kolejne metody badawcze do zakresu akredytacji. Kompetencje systemowe i techniczne laboratorium od 2014 roku podlegają każdego roku ocenie na miejscu przez auditora wewnętrznego oraz auditorów PCA.

O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas