MPWiK w Lęborku

O nas

Nasze Laboratorium jest częścią Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lęborku. Znajdujemy się na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Pionierów 23.

Laboratorium wykonuje usługi w zakresie badań fizyko-chemicznych wody i ścieków oraz pobierania próbek ścieków i wody powierzchniowej (rzeki, strumienie). Analizy wykonywane są na podstawie wytycznych zawartych w polskich normach oraz procedurach badawczych opracowanych w Laboratorium.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonywanie badań zgodnie z rosnącymi wymaganiami Klienta. W Laboratorium pracuje wykwalifikowany personel, który swoje obowiązki realizuje zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Naszym nadrzędnym celem jest uzyskanie zadowolenia i zaufania Klienta co do rzetelności, wiarygodności i obiektywności wyników analiz.

Laboratorium dostosowało sposób wykonywania i dokumentowania badań do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, w celu uzyskania certyfikatu akredytacji z Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Akredytacja to formalne uznanie przez PCA kompetencji do wykonywania określonych działań.

Laboratorium posiada Certyfikat akredytacji numer AB 1504 na następujące metody badawcze:

- oznaczenie pH wg normy PN-EN ISO 10523:2012,

- oznaczenie ChZTcr g normy PN-ISO 15705:2005,

- oznaczenie azotu ogólnego wg procedury badawczej opartej na metodzie Hach Lange,

- oznaczenie fosforu ogólnego wg procedury badawczej opartej na metodzie Hach Lange,

- oznaczenie chlorków wg procedury badawczej opartej na metodzie Hach Lange,

- oznaczenie azotu amonowego i jonów amonowych wg procedury badawczej opartej na metodzie Hach Lange,

- oznaczenie zawiesiny ogólnej wg normy PN-EN 872:2007+Ap1:2007,

- oznaczenie BZT5 wg normy PN-EN 1899-1:2002,

- oznaczenie BZTwg normy PN-EN 1899-2:2002,

oraz pobieranie:

- próbek ścieków wg normy PN-ISO 5667-10:1997,

- próbek wody wg normy PN-EN ISO 5667-6:2016-12 z wyłączeniem pkt. 7.5, 7.6 i 8.2.

Szczegółowy wykaz akredytowanych metod badawczych znajduje się w aktualnym zakresie akredytacji.

Certyfikat akredytacji nakłada na nas obowiązek ciągłego doskonalenia metod badawczych i wprowadzania coraz nowocześniejszego sprzętu do Laboratorium. Kompetencje naukowe i techniczne akredytowanego laboratorium, rozwój metod pomiarowych, nadzór nad sprzętem i dokumentami, poziom obsługi Klienta, jak również jego zadowolenie i wiele innych aspektów będą podlegać w kolejnych latach ocenie przez auditorów PCA.

O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas