MPWiK w Lęborku

Informacja dotycząca nowej taryfy za zbiorowe dostarczenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Lębork

Utworzono: 26-04-2021

 

 

Informacja

 

dotyczące nowej Taryfy za zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres kolejnych 3 lat

 

 

Podstawa prawna.

Podstawę prawną wprowadzenia nowych cen i stawek opłat oraz prowadzenia rozliczeń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowią przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej u.z.z.w. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), a także między innymi przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 472). Ponadto obowiązującą w tym zakresie jest nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.).

 

 Procedura zatwierdzania nowych taryf.

Dotychczasowe 3-letnie taryfy na terenie Miasta Lęborka obowiązywały od dnia 11 czerwca 2018 roku.

W dniu 11.02.2021 r. MPWiK Lębork złożyło do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)  w Gdańsku wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ujęte we wnioskach niezbędne przychody mają gwarantować ciągłość świadczenia usług oraz pokrywać koszty działalności operacyjnej w kolejnych trzech latach.

W toku postępowania administracyjnego na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że MPWiK Lębork udokumentowało zmianę warunków ekonomicznych, w tym wielkość usług oraz poprawnie opracowało nowe taryfy. Zmiana taryf wynika ze wzrostu kosztów, które mają bezpośredni wpływ na wysokość cen i stawek opłat.

Weryfikacja powyższych kosztów odbyła się również pod względem celowości ich ponoszenia i  w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. W związku z powyższym, iż wynik oceny, weryfikacji oraz analizy przedstawionego projektu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków został oceniony pozytywnie, zatwierdzono przedmiotowe taryfy.

 

Terminy procedowania nowej taryfy:

 • Złożenie  przez MPWiK w Lęborku wniosku o zatwierdzenie nowych taryf -                      11.02.2021
 • Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania i wezwanie o uzupełnienia i wyjaśnienie i weryfikacji wniosku (28 punktów) w terminie 7 dni –

16.02.2021

 • Odpowiedź MPWiK w Lęborku –

23.02.2021

 • Wezwanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzupełnienia i wyjaśnienia i weryfikacji wniosku (13 punktów) w terminie 7 dni –

 25.02.2021

 • Odpowiedź MPWiK w Lęborku –

 04.03.2021

 • Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zakończeniu postępowania, wskazane 8 pkt. koniecznych do wyjaśnienia w terminie 3 dni  - 11.03.2021
 • Odpowiedź MPWiK Lębork –

 13.03.2021

 • Decyzja o zatwierdzeniu taryfy -

25.03.2021

 

Zatwierdzone nowe ceny i stawki opłat wejdą  w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia ich na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

 

Przyczyny dla jakich konieczne było złożenie przez Przedsiębiorstwo wniosku o zatwierdzenie nowych taryf.

 

Przyczynami złożenia wniosków o zatwierdzenie nowych taryf były przede wszystkim rosnące koszty. Do kosztów takich, w dużej części niezależnych od Spółki, należą:

 1. Koszty związane z zakupem energii elektrycznej.

 

Od kilku lat obserwujemy duże wahania cen energii elektrycznej na rynku krajowym. Ten stan rzeczy odzwierciedlają dane zestawione w poniżej tabela. Kalkulację kosztów energii elektrycznej do taryfy oparto na podstawie podpisanego w dniu 22.04.2020 z firmą Energa-OBRÓT S.A nowego porozumienia cenowego oraz obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2021 przepisami nakładającymi na dystrybutorów energii obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi nowej opłaty OZE oraz opłaty „mocowej”. W związku z powyższym w przypadku naszego przedsiębiorstwa pojawiła się zupełnie nowa opłata w wysokości 105 000 PLN netto w skali roku.

 

 

Zestawienie poniesionych i planowanych kosztów za okres 2018-2023

 

Rok

Cena za KWh netto zł

roczny koszt energii netto

Uwagi

2018

0,243

1 048 000,00

koszt rzeczywisty

2019

0,375

1 082 000,00

koszt rzeczywisty

2020

0,384

1 284 000,00

koszt rzeczywisty

2021

0,344

1 345 000,00

plan uwzględnia opłatę mocową i OZE

2022

0,35484

1 402 000,00

plan uwzględnia opłatę mocową i OZE

2023

?

1 400 000,00

plan uwzględnia opłatę mocową i OZE

 

Pomimo systematycznie wprowadzanych w Spółce działań zmniejszających zużycie energii elektrycznej – koszt jej zakupu stale rośnie. Jest to niezależne od Przedsiębiorstwa i wynika ze zmian cen na rynku energii, nowych regulacji prawnych i kolejnych opłat nakładanych na Przedsiębiorstwo.

 

 1. amortyzacja – koszt wynikający z niezbędnych dla Spółki działań inwestycyjnych, które zostały zatwierdzone w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024,

Wieloletni plan MPWiK Lębork na lata 2021-2024 przewiduje nakłady na inwestycje sieciowe i infrastrukturalne w wysokości około 2 mln zł rocznie. Wśród istotnych zadań już realizowanych i planowanych do realizacji przez Spółkę należy wymienić: rozbudowę i modernizację urządzeń Oczyszczalni Ścieków, Głównej Przepompowni Ścieków, Stacji Uzdatniania Wody i sieci lokalnych przepompowni ścieków, budowę nowych studni na ujęciach wody, przebudowę budynku administracyjno-magazynowego z częścią szatniową na terenie bazy Spółki, budowę farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków, zakup nowej koparko-ładowarki, wymianę taboru samochodowego oraz oczywiście dalszą rozbudowę i sukcesywną modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ścisłej współpracy z samorządami.

 

 1. Opłaty i podatki - MPWiK Lębork w co roku z tytułu podatku od nieruchomości i innych opłat odprowadza ok. 1,5 mln zł. Koszty te sukcesywnie rosną.

 

 1. Wynagrodzenia wynikające z podpisanych przez Zarząd Spółki porozumień z Organizacją Związkową w ramach obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (zapewnienie doskonałej jakości usług wymaga zatrzymania, motywacji i dalszego rozwoju fachowej kadry, stale rosnąca wysokość najniższego wynagrodzenia niejako wymusza korekty wynagrodzeń w Spółce). Korekty wynagrodzeń związane są również z rosnącą stawką minimalnego wynagrodzenia w Polsce oraz z w wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 

 1. Wzrost cen tzw. materiałów eksploatacyjnych i paliw. Ma to wpływ na koszty funkcjonowania działu obsługi klienta (Konieczne jest utrzymanie sprawnej wymiany wodomierzy oraz urządzeń zdalnego zdalnego odczytu - Spółka zobowiązana jest utrzymać 5 letni okres legalizacji wodomierzy). Rosnące ceny paliw powodują również wzrost kosztów eksploatacyjnych w dziale obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

 1. Usługa zagospodarowania odpadów z oczyszczalni, w tym osadów ściekowych oraz środków chemicznych na oczyszczalni – w związku z planowanymi zmianami w prawie ochrony  środowiska oraz podwyższeniem stopnia ustabilizowania wywożonego z oczyszczalni osadu nadmiernego nastąpi znaczny wzrost kosztów eksploatacyjnych związanych z gospodarką osadową.

 

Skutek wprowadzenia taryf:

 

Zmiana poszczególnych składników taryfy:

 

Cena za m3 wody  - obowiązująca: 2,25 zł netto 2,43 zł brutto

                                   Nowa: 2,45 netto 2,65 zł brutto : wzrost 8,9 % na kolejne 3 lata

 

 

Cena za m3 ścieków   - obowiązująca: 4,35 zł netto 4,70 zł brutto

                                   Nowa: 4,66 netto  5,03 zł  brutto : wzrost 7,1 % na kolejne 3 lata

 

 

Przy założeniu średniego dobowego zużycia wody przez jednego mieszkańca Gminy Lębork w wielkości 89,5 dm3 uwzględniając nową Taryfę koszt wzrośnie o 1,48 zł miesięcznie. Dla czteroosobowej rodziny skutek wprowadzenia nowej taryfy wyniesie 5,92 zł brutto w miesiącu.

 

Podsumowanie

 

Procedowanie nowych taryf to proces czasochłonny. Wymagał dużego zaangażowania pracowników Spółki i bieżącej współpracy z Regulatorem w Gdańsku. Przygotowane materiały oraz dokumenty, składane przez Spółkę wyjaśnienia, a także transparentność wszelkich działań zostały ocenione przez Regulatora w sposób pozytywny. 

 

Uwarunkowania ekonomiczne, które wystąpiły w poprzednich trzech latach obowiązywania taryfy, zobligowały Spółkę to podjęcia działań zmierzających do ustalenia nowych stawek opłat. Jak wynika z otrzymanej decyzji, organ regulacyjny dokonał dogłębnej analizy warunków ekonomicznych działalności gospodarczej prowadzonej przez MPWiK Lębork. Ocenił między innymi proponowaną marżę zysku oraz przeprowadził weryfikację kosztów związanych ze świadczeniem usług, poniesionych w latach obrachunkowych na podstawie ewidencji księgowej z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryf. Zgodnie z § 6 ust. 1 nowa taryfa uwzględnia w szczególności koszty eksploatacji i utrzymania ponoszone w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wynikające z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych, ochrony środowiska i korzystania z usług wodnych, ustalonych na podstawie wieloletniego planu inwestycyjnego. Zmiana taryf pozwoli na utrzymanie na dotychczasowym wysokim poziomie jakości świadczenia usług przez MPWiK Lębork, kontynuację działań modernizacyjno-inwestycyjnym przy zachowaniu możliwie najmniejszego obciążenia kosztami klientów Społki. (Taryfa Przedsiębiorstwa wciąż jest jedną z najniższych w Polsce)

nowa taryfa znajduje się pod linkiem