MPWiK w Lęborku
Akredytacja laboratorium na znowelizowaną normę ISO/IEC 17025.
Akredytacja laboratorium na znowelizowaną normę ISO/IEC 17025.

Akredytacja laboratorium na znowelizowaną normę ISO/IEC 17025.

Utworzono: 17-01-2020

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) z dniem 6 lutego 2018 roku opublikował, w języku polskim, znowelizowaną normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Już od momentu wydania normy w języku angielskim (2017) Polskie Centrum Akredytacji (PCA), ustanowiło 3-letni (do 30.11.2020) okres przejściowy dla akredytowanych laboratoriów, aby mogły dostosować swoje systemy zarządzania do wymagań znowelizowanej normy, a następnie poddać się ocenie PCA. Dotychczas laboratoria były akredytowane na normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Rok 2019 był dla nas czasem wzmożonej pracy przy dostosowywaniu działań laboratorium do zmienionych, poszerzonych lub nowych wymagań znowelizowanej normy akredytacyjnej. Kluczowe zmiany dotyczyły bezstronności oraz poufności w działalności laboratorium, struktury, działań dotyczących ryzyka i szans, usług zewnętrznych i dostaw, podejmowania decyzji o zgodności/niezgodności wyników z wymaganiami, strategii dotyczącej zapewnienia spójności pomiarowej i monitorowania jakości wyników, procesów w systemie zarządzania laboratorium czy też dokumentowania systemu zarządzania.

Ocena naszego laboratorium odbyła się 22.11.2019. PCA uznało funkcjonujący w laboratorium system za zgodny ze znowelizowaną normą i nie sformułowało żadnych niezgodności. W związku z powyższym otrzymaliśmy nowy certyfikat akredytacji (załącznik), wydany dnia 19.12.2019, który potwierdza spełnienie wymagań normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Rok 2020 to czas kolejnych wyzwań i działań na rzecz doskonalenia naszej pracy, przede wszystkim chcemy jak najlepiej realizować cele zawarte w polityce jakości (załącznik), nieustannie się rozwijać poprzez szkolenia systemowe i techniczne, badania porównawcze (PT/ILC), a także wprowadzenie kolejnych metod do zakresu akredytacji.