MPWiK w Lęborku

MOBILNE LABORATORIUM

Utworzono: 08-04-2015

MOBILNE LABORATORIUM


   W marcu 2015 nasze Laboratorium zostało wyposażone w nowoczesną, przenośną automatyczną stację do pobierania próbek cieczy LIQUIPORT 2010 CSP44 firmy Endress+Hauser. Sampler posiada elektrodę Orbisint CSP11D Memosens do pomiaru pH i temperatury cieczy oraz akumulator, który umożliwia pobór próbek w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci elektroenergetycznej.
   Zakup i wdrożenie samplera pozwoliło Laboratorium wyjść do Klienta z nową propozycją – akredytowane automatyczne pobieranie próbek ścieków w punktach pomiarowych tj. studzienki, oczyszczalnie ścieków rozmieszczone na terenie naszego powiatu.
   Dowolność konfiguracji samplera i sondy pH pozwala na sporządzanie próbek chwilowych, których badania określają zawartość zanieczyszczeń w danym czasie lub próbek złożonych, których badania określają zawartość zanieczyszczeń w dłuższym czasie np. w ciągu doby.
   Pobór automatyczny próbek ścieków oraz uzyskiwane w Laboratorium wyniki badań są miarodajne i wiarygodne oraz spełniają wymagania Klienta i przepisów prawa tj. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz.U. Nr 137. poz.984 z późn. zm.) i norma PN-EN ISO 5567-10:1997.


   Zapraszamy Klientów do korzystania z oferowanego przez nas poboru automatycznego oraz analiz wykonywanych przez wykwalifikowany personel Laboratorium.

 

MOBILNE LABORATORIUM
MOBILNE LABORATORIUM