MPWiK w Lęborku

AKTUALNOŚCI

2403, 2023
PRACE REMONTOWO-KONSERWACYJNE NA  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

PRACE REMONTOWO-KONSERWACYJNE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

Okres zimowy jest czasem przeprowadzania prac remontowych na obiektach Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku. Jest to konieczne, aby utrzymać infrastrukturę w dobrej kondycji i zapewnić mieszkańcom jakość usług.

2203, 2023
Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody

Dzień Wody to coroczne wydarzenie obchodzone 22 marca, które ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie wody oraz jej ochronę. Jest to dzień ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku, a od 1993 roku obchodzony na całym świecie.

0903, 2023
COROCZNE ZABIEGI HIGIENICZNO DEZYNFEKCYJNE NA STACJI UZDATNIANIA WODY

COROCZNE ZABIEGI HIGIENICZNO DEZYNFEKCYJNE NA STACJI UZDATNIANIA WODY

Na stacji uzdatniania wody jak co roku przeprowadzono czyszczenie zbiorników filtracyjnych.

2802, 2023
Informacja dotycząca nowej taryfy za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Lębork

Informacja dotycząca nowej taryfy za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Lębork

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku na podstawie Art. 24 ust. j Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o Zbiorowym dostarczaniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków złożyło do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) w Gdańsku wniosek o skrócenie okresu obowiązywania taryfy i zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ujęte we wnioskach niezbędne przychody mają gwarantować ciągłość świadczenia usług oraz pokrywać koszty działalności operacyjnej w kolejnych trzech latach.
2112, 2022
Audit PCA w Laboratorium i wydanie nowego zakresu akredytacji.

Audit PCA w Laboratorium i wydanie nowego zakresu akredytacji.

W dniach 16-17.11.2022 odbyła się coroczna ocena naszego laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Zespół oceniający potwierdził kompetencje laboratorium w zakresie posiadanej akredytacji, co zostało zawarte w raporcie nr A-2011-2022. Tym samym zakres akredytacji został zaktualizowany o nowe wydanie procedur oznaczenia fosforu ogólnego i żelaza na testach Hach Lange oraz nowe wydanie normy na pobieranie próbek ścieków - PN-ISO 5667-10:2021-11.

0612, 2022
Budowa baterii ogniw fotowoltaicznych o mocy 200kWp i pompy ciepła na potrzeby Oczyszczalni Ścieków  w Lęborku.

Budowa baterii ogniw fotowoltaicznych o mocy 200kWp i pompy ciepła na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.

Dnia 5 grudnia 2022 r. marszałkowie województwa: Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz Piotr Boniaszczuk dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku podpisali umowę na dofinansowanie projektu pt.: Budowa baterii ogniw fotowoltaicznych o mocy 200kWp i pompy ciepła na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Lęborku. Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi: 839.270,13 zł. Wartość projektu brutto to 1.390.884,00 zł

0811, 2022
Nowa Studnia głębinowa nr 10

Nowa Studnia głębinowa nr 10

Na ujęciu wody Dolina Łeby w Lęborku wykonano nową studnię głębinową. Nadano jej numer 10.

2308, 2022
Remont wirówki dekantacyjnej ALFA-LAVAL na Oczyszczalni Ścieków

Remont wirówki dekantacyjnej ALFA-LAVAL na Oczyszczalni Ścieków

Remont przeprowadzony został w autoryzowanym Centrum Serwisowym Alfa Laval w Łodzi i swoim zakresem obejmował: Czynności obiektowe: demontaż jednostki wirującej z ramy dekantera, montaż i uruchomienie, kontrola parametrów pracy.

0604, 2022
Inwestycje w rejonie ul. Polnej

Inwestycje w rejonie ul. Polnej

Z wiosenną poprawą warunków atmosferycznych MPWiK rozpoczął również działania inwestycyjne. Spółka prowadzi inwestycje w rejonie ul. Polnej. Rozpoczęto budowę ok. 500,0 m sieci wodociągowej w ul. Na stoku i ul. Polnej. Następnym etapem, będzie budowa ok. 200,0 m sieci wodociągowej w ul. Chabrowej. Budowane wodociągi są dalszą realizacją większego zadania uzbrojenia terenów, na których są wydzielane nowe nieruchomości gruntowe w rejonie ulic: Polnej i K. Pułaskiego.

2803, 2022
Ocena właściwości lęborskiej wody wodociągowej w odniesieniu  do jej walorów zdrowotnych i porównanie do wód butelkowanych.

Ocena właściwości lęborskiej wody wodociągowej w odniesieniu do jej walorów zdrowotnych i porównanie do wód butelkowanych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku od lat zabiega o to aby zachęcić naszych konsumentów do picia lęborskiej kranówki. Udowadniamy, że nasza woda wodociągowa nie różni się wiele albo wcale od popularnych wód butelkowanych dostępnych w handlu i jest z pewnością od nich zdrowsza.

1703, 2022
AKTUALIZACJA DANYCH KONTAKTOWYCH

AKTUALIZACJA DANYCH KONTAKTOWYCH

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku informuje, że z dniem 17.03.2022 r. wysyłanie faksu do firmy jest niemożliwe.

2402, 2022
COROCZNE ZABIEGI HIGIENICZNO DEZYNFEKCYJNE NA STACJI UZDATNIANIA WODY

COROCZNE ZABIEGI HIGIENICZNO DEZYNFEKCYJNE NA STACJI UZDATNIANIA WODY

Każdego roku podczas zimowych miesięcy wykonywane jest gruntowne mycie na hali filtrów w stacji uzdatniania wody.

1712, 2021
Audit PCA w Laboratorium i wydanie nowego zakresu akredytacji

Audit PCA w Laboratorium i wydanie nowego zakresu akredytacji

W naszym Laboratorium, odbyła się coroczna ocena w nadzorze Państwowego Centrum Akredytacji. Była to szczególna ocena, ponieważ Laboratorium starało się o przedłużenie akredytacji na kolejne 4 lata. Zespół oceniający potwierdził kompetencje Laboratorium w zakresie posiadanej akredytacji, co zostało zawarte w raporcie z oceny nr A-2052-2021. Tym samym akredytacja została przedłużona na kolejne 4 lata oraz został rozszerzony i zaktualizowany zakres akredytacji. PCA wydało nowy zakres akredytacji dla naszego Laboratorium. Zakres akredytacji został rozszerzony o procedurę badawczą oznaczania siarczanów na testach Hach Lange. Aktualny zakres akredytacji, wydanie nr 9, można znaleźć na naszej stronie www.wodociagi.lebork.pl, w dziale Laboratorium - pliki do pobrania, jak i na stronie www.pca.gov.pl.

3011, 2021
DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ MPWIK W LĘBORKU DOTYCZĄCE ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH  I ROZTOPOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ MPWIK W LĘBORKU DOTYCZĄCE ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku informuje, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej (art. 9 ust. 1. Dz. U. z 2001 nr 72, poz. 747 „Zabrania się wprowadzania (…) wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”). Za niestosowanie się do tych przepisów ustawodawca przewidział odpowiednie sankcje karne (art. 28 ww. ustawy). Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż w związku z okresowymi przeglądami sieci i urządzeń infrastruktury kanalizacji sanitarnej, rozszerzy swoje działania o przeprowadzanie kontroli sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z poszczególnych nieruchomości na terenie miasta Lęborka oraz miejscowości Mosty. Kontrole te będą prowadzone poprzez wykonywanie monitoringu TV wytypowanych wcześniej odcinków kanalizacji sanitarnej, prowadzenie zadymiania kolektorów sanitarnych oraz studni rewizyjnych zlokalizowanych na posesjach.

1911, 2021
Nowy przepływomierz na  Oczyszczalni Ścieków.

Nowy przepływomierz na Oczyszczalni Ścieków.

Dzięki zaangażowaniu pracowników MPWiK udało się zamontować nowy przepływomierz do pomiaru objętościowego przepływu osadu powrotnego na odpływie jednego z dwóch osadników wtórnych. Pomimo sporych utrudnień m.in. z uwagi na miejsce montażu udało się sprawnie zdemontować stare i zamontować nowe urządzenie, odpowiednio podłączyć i skonfigurować do poprawnej pracy. Prawidłowe wartości pomiaru przepływu osadu powrotnego są bardzo istotne gdyż bezpośrednio wpływają na proces recyrkulacji zewnętrznej osadu a przez to ogólnie na jakość oczyszczania ścieków.