MPWiK w Lęborku

AKTUALNOŚCI

2406, 2024
OFERTA PRACY

OFERTA PRACY

SPECJALISTA DS. INWESTYCJI Zakres obowiązków: udział w procesie przygotowania inwestycji, prowadzenie i utrzymywanie w należytym porządku dokumentacji inwestycyjnej prowadzenie korespondencji w sprawach pozyskiwania decyzji administracyjnych warunkujących realizację robót budowlanych współpraca z biurami projektowymi i wykonawcami robót budowlanych

1906, 2024
Testy eksploatacyjne.

Testy eksploatacyjne.

W dniu wczorajszym Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku gościło specjalistów z firmyInterGLOBALz Rybarzowic. Celem wizyty było przedstawienie najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych dysz ciśnieniowych służących do czyszczenia przewodów kanalizacyjnych oraz wykonanie diagnostyki specjalistycznych pomp stanowiących wyposażenie samochodu ASSMANN.

1306, 2024
OFERTA PRACY

OFERTA PRACY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zatrudni osobę na stanowisko: INŻYNIER SANITARNY Zakres obowiązków: - bieżąca obsługa budów i remontów sieci wod-kan w zakresie dokumentacji - pomoc kierownikowi działu w bieżącej obsłudze budów i eksploatacji sieci wod-kan Wymagania: - wykształcenie wyższe techniczne - mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku - prawo jazdy kat. B Oferujemy: - zatrudnienie w stabilnej firmie - możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji np. zdobycie uprawnień budowlanych CV oraz list motywacyjny, należy przesłać pocztą elektroniczną naadres: mpwik@wodociagi.lebork.pl lub pocztą tradycyjną naadres Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów iKanalizacji Sp. zo.o. w Lęborku ul.Pionierów 2,84-300 Lębork.

0504, 2024
e-faktury jako wygodne i ekologiczne rozwiązanie

e-faktury jako wygodne i ekologiczne rozwiązanie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. uprzejmie informują o możliwości skorzystania z usługi E-faktury. Drogą elektroniczną, na wskazany przez Odbiorcę adres e-mail, będą wysyłane faktury oraz korekty w formacie pdf. E-faktura zawiera takie same dane jak faktura papierowa i posiada tę samą wartość pod względem skutków prawnych. Dodatkowo poinformujemy Państwa o wystawieniu faktury wiadomością SMS z najważniejszymi danymi tj. numer faktury, kwota do zapłaty oraz termin płatności.
0304, 2024
Zakup recyklera do asfaltu RoLLex RCA-1200 w wersji Gold

Zakup recyklera do asfaltu RoLLex RCA-1200 w wersji Gold

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ramach działalności inwestycyjnej zakupiło nowe urządzenie: recykler do asfaltuRollex RCA-1200 Gold - jest to maszynawykorzystywanaw branży drogowej do recyclingu zużytego asfaltu. Proces ten polega na rozdrabnianiu starej nawierzchni asfaltowej, segregowaniu materiału oraz dodawaniu nowego asfaltu i innych składników, aby stworzyć nową mieszankę asfaltową. Recyklery do asfaltu pozwalają na efektywne wykorzystanie surowców oraz ograniczenie ilości odpadów, jednocześnie umożliwiając odnowę istniejących dróg bez konieczności całkowitego usuwania starych nawierzchni. Ta metoda przyczynia się do zrównoważonego rozwoju w dziedzinie budownictwa drogowego poprzez redukcję kosztów i negatywnego wpływu na środowisko.

2203, 2024
Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody

Dzień Wody, obchodzony corocznie 22 marca, to czas refleksji nad znaczeniem wody dla ludzkości i całego ekosystemu. Jest to także okazja do zwrócenia uwagi na wyzwania związane z dostępem do czystej wody oraz konieczność ochrony zasobów wodnych.

0403, 2024
Pomorskie Sztormy 2024

Pomorskie Sztormy 2024

Projekt: „Budowa baterii ogniw fotowoltaicznych o mocy 200 kWp oraz instalacja pompy ciepła na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Lęborku”, którego oficjalne otwarcie odbyło się 30 października 2023 roku, został nominowany do plebiscytu Pomorskie Sztormy 2024. Głosowanie trwa do 18 marca br. Plebiscyt organizowany jest przez samorząd Województwa Pomorskiego i Gazetę Wyborczą. Nasz Projekt bierze udział w plebiscycie w kategorii – Sztorm Europejski – Infrastruktura. Strona, poprzez którą można oddawać głosy to: https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,30749366,nadciagaja-pomorskie-sztormy-przedstawiamy-nominowanych-czas.html jak również poprzez kupony w papierowym wydaniu gazety. Uroczystego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonał Pan Witold Namyślak Burmistrz Miasta Lęborka w imieniu Pana Mieczysława Struka Marszałka Województwa Pomorskiego i swoim własnym, w obecności Pana Piotra Boniaszczuka Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku . Jest to największa, do tej pory, tego typu działająca Instalacja na terenie miasta Lęborka. Projekt: „Budowa baterii ogniw fotowoltaicznych o mocy 200 kWp oraz instalacja pompy ciepła na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Lęborku” został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014‒2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii ‒ wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zgodnie z zawartą dnia 05.12.2022 r. umową o dofinansowanie nr: RPPM.10.03.01-22-0021/16-00. Marszałek dofinansował budowę Instalacji kwotą 932 913,75 zł, co stanowi 82,87% wydatków kwalifikowalnych, w ramach pomocy de minimis. Całkowity koszt przedsięwzięcia brutto to 1 457 407,52 zł. Inwestycja polegała na budowie baterii ogniw PV o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na moc elektryczną Oczyszczalni. Ogniwa pracują jako podstawowe źródło, zapewniające wykorzystanie energii słonecznej dla pokrycia podstawowych potrzeb energetycznych obiektu w okresie wytwarzania energii z promieni słonecznych. Montaż powietrznej pompy ciepła zapewnił właściwą temperaturę dla osób wykonujących prace w pomieszczeniu. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstały dwa nowe źródła energii odnawialnej o łącznej mocy zainstalowanej 0,202 MW. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego oraz budowy systemu rozproszonej energetyki w regionie. W szczególności wnosi wkład w cel określony w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego, jakim jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego z wykorzystaniem zasobów energii odnawialnej. Ważna jest również kwestia ekologiczna. Efektem przedsięwzięcia jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, na poziomie 142 ton w ciągu roku. Instalacja zlokalizowana jest na działce Oczyszczalni Ścieków w Lęborku. Budowę Instalacji rozpoczęto w sierpniu 2022 roku i powierzono ją Firmie Handlowo‒Usługowej Marek Socha z Prokowa‒Ucisk. Większość robót wykonano do połowy listopada 2022 roku. Panele zamontowane są w rzędach oddalonych od siebie co 8 metrów na konstrukcji stalowej wbijanej w grunt. Konstrukcja nośna paneli nachylona jest pod kątem 25o w kierunku południowym. Instalacja o mocy 199,12 kWp składa się 524 paneli o mocy 380 Wp oraz czterech inwerterów każdy o mocy 50 kW. Następnie w okresie od grudnia 2022 r. do maja 2023 r. Wykonawca zamówienia, w uzgodnieniu z Energa‒Operator wykonał niezbędne prace w stacji transformatorowej, które były potrzebne do podłączenia Instalacji do sieci elektroenergetycznej. Pod koniec maja Energa‒Operator zawarł z MPWiK, jako Wytwórcą posiadającym moduł wytworzenia energii, umową o świadczenie usług dystrybucji, co było jednoznaczne z uruchomieniem Instalacji. Wyprodukowana w Instalacji energia elektryczna skierowana jest do trafostacji Oczyszczalni Ścieków, skąd zasilane są wszystkie urządzenia i obiekty technologiczne. W okresie letnim w czasie słonecznej pogody farma pokrywa 100% bieżącego zapotrzebowania Oczyszczalni na energię elektryczną, a ewentualne kilka procent nadwyżki oddawane jest do sieci elektroenergetycznej. Od czasu uruchomienia Instalacji przez Energa‒Operator (21 maj 2023 r.), do lutego 2024 r. wyprodukowaliśmy już 137,0 MWh energii, co przełożyło się na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 104,3 tony równoważnika CO2 i ograniczenie zakupów energii elektrycznej na kwotę ok. 147,0 tysięcy zł netto. Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej z Instalacji fotowoltaicznej szacowana jest na około 200 MWh (zakładane wskaźniki rezultatu Projektu: produkcja energii elektrycznej ze źródła odnawialnego – 175 MWh/rok, spadek emisji gazów cieplarnianych – 142 ton równoważnika CO2/rok), co stanowić będzie 18% całkowitego zapotrzebowania Oczyszczalni Ścieków na energię elektryczną i dawać kwotę ok. 220,0 tysięcy zł netto zmniejszenia kosztów funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków na zakupie energii elektrycznej.

0103, 2024
Nowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Łeby ważne do roku 2034.

Nowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Łeby ważne do roku 2034.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku uzyskało na kolejne 10 lat, do roku 2034 pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Łeby. Jest to bardzo ważny dokument dla działalności naszej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Potwierdza on, że stosowana technologia oczyszczania ścieków komunalnych napływających z Lęborka i okolic do Oczyszczalni, jest właściwa i skutkuje prawidłową dbałością o środowisko naturalne.

1512, 2023
Audit PCA w Laboratorium i wydanie nowego zakresu akredytacji.

Audit PCA w Laboratorium i wydanie nowego zakresu akredytacji.

W dniu 17 listopada 2023, w Laboratorium MPWiK Sp. z o.o., odbyła się coroczna ocena przeprowadzona przez dwóch audytorów Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Zespół oceniający potwierdził kompetencje Laboratorium w zakresie posiadanej akredytacji oraz zatwierdził nowy zakres akredytacji, który został zaktualizowany o nowe wydania procedur badawczych oznaczenia azotu ogólnego, azotu/jonu amonowego, chlorków oraz siarczanów. Aktualny zakres akredytacji to wydanie nr 12, które można znaleźć na naszej stroniewww.wodociagi.lebork.pl, w dziale Laboratorium - pliki do pobrania, jak i na stroniewww.pca.gov.pl.

1311, 2023
Uroczyste otwarcie Instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetleniem na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.

Uroczyste otwarcie Instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetleniem na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.

Dnia 30 października, dokonano uroczystego otwarcia Instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetleniem na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku. Projekt: „Budowa baterii ogniw fotowoltaicznych o mocy 200 kWp oraz instalacja pompy ciepła na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Lęborku” został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014‒2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii ‒ wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zgodnie z zawartą dnia 05.12.2022 r. umową o dofinansowanie nr: RPPM.10.03.01-22-0021/16-00.

3108, 2023
INFORMACJA NA TEMAT BAKTERII Legionella Pneumophila (Legionella)

INFORMACJA NA TEMAT BAKTERII Legionella Pneumophila (Legionella)

Bakterie Legionella Pneumophila (Legionella) rozwijają się w środowisku wodnym, optymalna temperatura ich życia i rozwoju to około 25 - 50oC. WYSTĘPOWANIE: Legionella pneumophila występuje nacałym świecie. Kolonizuje bardzo zróżnicowane środowiska, wśrodowiskach wodnych jest pasożytem ameb, we wnętrzu których mnoży się. Szczególnie często bakterie Legionella pneumophila spotkać można wciepłych osadach wodnych zdużą ilością glonów, pierwotniaków, wapnia iżelaza. Jako potencjalne źródło zakażenia człowieka należy wymienić miejsca wilgotne wktórych rozmnażanie Legionella pneumophila jest bardzo szybkie: instalacje klimatyzacyjne, rozpylacze pryszniców, krany, wanny zmasażem wodnym, fontanny. Sprzyjające warunki szybkiego wzrostu Legionella pneumophila stanowią instalacje ciepłej wody wykonane ztworzyw sztucznych.
2808, 2023
Kolejny etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zwarowskiej.

Kolejny etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zwarowskiej.

Trwają prace związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zwarowskiej. Zakończono wykonywanie przejścia pod drogą wojewódzką nr 214, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu pojazdów wykonane zostało metodą przecisku.

2507, 2023
Wymiana membran w reaktorach biologicznych na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.

Wymiana membran w reaktorach biologicznych na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.

Pracownicy Oczyszczalni Ścieków w Lęborku wykonali trudne zadanie polegające na wymianie zużytych membran na dyfuzorach powietrza w reaktorach biologicznych. Zakres prac obejmował: opróżnienie reaktora biologicznego ze ścieków, wyczyszczenie go z piasku, usunięcie szmat pozostałych na dnie zbiornika oraz na dyfuzorach, wymianie wyeksploatowanych membran na nowe i ponowny rozruch reaktora.

2605, 2023
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka I.

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka I.

Trwa budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka I . Wodociąg i kanalizacja sanitarna będą zasilały między innymi nowo budowane bloki powstające na tej ulicy.

1905, 2023
Kompleksowa wymiana napędów pneumatycznych i wysp zaworowych na stacji uzdatniania wody

Kompleksowa wymiana napędów pneumatycznych i wysp zaworowych na stacji uzdatniania wody

Na stacji uzdatniania wody trwa kompleksowy remont galerii przewodów technologicznych na hali filtrów.