MPWiK w Lęborku

INFORMACJA

Utworzono: 12-06-2018

 I N F O R M A C J A

               Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku informuje, iż na podstawie art.24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Z 2017r. poz.328 ze zm.) w związku z art.240 ust.3pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1566 ze  zm.) oraz na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. ) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie , Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wydał decyzję o zatwierdzeniu taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Lęborka na okres trzech lat  w dniu 21.05.2018 r. – znak GD.RET.070/117/D/2018.KP. Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie zgodnie z art.24fpkt1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  W związku z powyższym taryfy wchodzą w życie w dniu 11.06.2018 r.

                                   

              WYSOKOŚĆ ZATWIERDZONYCH CEN I STAWEK OPŁAT 

  1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę                             

   Tabela Nr1

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

J m

Netto

Z VAT

1

2

3

4

5

6

1.

Wszyscy odbiorcy wyposażeni w przyrządy pomiarowe

Cena za 1m3 dostarczonej wody

 

2,25

 

2,43

 

zł./m3

                                                                                                

     II.  Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

   Tabela  Nr 2

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

J m

Netto

Z VAT

1

2

3

4

5

6

1.

Wszyscy

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

4,35

4,70

zł./m3

  1. Wysokość stawek opłat za przekroczenie określonych w umowie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

    Tabela  Nr 2A

Lp.

Wyszczególnienie

Cena/stawka

J m

Netto

Z VAT

 

1

2

3

4

5

1.

Za przekroczenie o 1 stopień Celsjusza dopuszczalnego zakresu, za każdy stopień

1,00

1,08

zł./m3

2.

Za przekroczenie o 1 stopień pH dopuszczalnego zakresu, za każdy stopień pH

4,00

4,32

zł./m3

3.

Za każde kolejne 10% przekroczenia powyżej dopuszczalnego stężenia wskaźnika zanieczyszczeń tj.:

  1. fosfor ogólny, fenole lotne
  2. azot amonowy
  3. azot ogólny, zawiesina ogólna, metal, siarczany, chlor wolny i za każdy nie wymieniony wskaźnik
  4. BZT5, CHZT, cyjanki wolne, substancje ropopochodne, ekstrakt naftowy

 

 

0,02

0,05

0,10

0,50

 

 

0,022

0,054

0,108

0,54

 

 

zł./m3

zł./m3

zł./m3

zł./m3

 

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tab. 1, 2 i 2A kolumna 3 dolicza się podatek od towarów i usług.

Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8 %.

MPWIK Sp. z o.o. w Lęborku informuje, iż w nowych taryfach  nie występuje miesięczna opłata abonamentowa. Została ona wliczona do opłaty za m3 wody. Dla odbiorców przemysłowych ustalono w taryfie wysokość opłat za przekroczenie określonych w umowie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

SKUTKI PODWYŻKI TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA 4-OSOBOWEJ RODZINY ZAMIESZKUJĄCEJ BLOK 3- KLATKOWY :

 =4,92 ZŁ BRUTTO NA MIESIĄC

SKUTKI PODWYŻKI TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA 4-OSOBOWEJ  RODZINY ZAMIESZKUJĄCEJ DOM JEDNORODZINNY:

=4,04ZŁ BRUTTO NA MIESIĄC