MPWiK w Lęborku

Przelew burzowy - prace modernizacyjne

Utworzono: 25-05-2016

W ostatnim czasie, Miejskie Przedsiębiorsto Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. w Lęborku otrzymywało sygnały o samoczynnym uruchomieniu się przelewu burzowego w rejonie mostu w skrzyżowaniu Al.Wolności i ul. Głowackiego. Dochodziło tym samym do zrzutu nieoczyszczonych ścieków do rzeki Łeby.

Przyczyną takich zdarzeń są rozwiązania techniczne wprowadzone podczas budowy systemu kanalizacyjnego Lęborka. Koncepcje i projekt sieci kanalizacyjnej wraz z urządzeniami technicznymi i pierwszą (mechaniczną) oczyszczalnią ścieków opracowywane były w latach dwudziestych poprzedniego wieku (zdjęcie). W tamtym czasie za pomocą tych samych kolektorów kanalizacyjnych odprowadzano zarówno ścieki sanitarne oraz wody deszczowe i roztopowe. Scieków sanitarnych było zdecydowanie mniej niż obecnie. Wynika to z gęstości zaludnienia, ilości wody dostarczanej mieszkańcom lęborka, braku przemysłu itp. Ilość wód opadowych odprowadzanych do systemu kanalizacyjnego także się zwiększyła. Przybyło terenów utwardzonych i dachów.

Główne kolektory kanalizacyjne, niektóre urządzenia techniczne i pierwsza oczyszczalnia ścieków funkcjonowały już w 1923 roku. Jednym z elementów systemu kanalizacyjnego miasta wybudowanym w tym czasie był przelew burzowy ulokowany pod skrzyżowaniem Al. Wolności i ul. Obr. Westerplatte. Jego zadaniem była ochrona oczyszczalni przed zalaniem ściekami pochodzącymi z nawalnych opadów deszczu. W czasie dużego opadu deszczu wody deszczowe bardzo szybko wypełniały kolektory kanalizacyjne mieszając się ze ściekami sanitarnymi. Gdyby tak wielka fala ścieków dotarła w jednej chwili na oczyszczalnię doszłoby do jej zalania. Drugim  niebezpieczeństwem było zalanie ściekami piwnic domów zlokalizowanych w rejonie śródmieścia (takie niebezpieczeństwo istnieje nadal). Aby zapobiec takim zdarzeniom konstruktorzy systemu kanalizacyjnego Lęborka wbudowali specjalną komorę, w której zamontowali zwężkę regulującą przepływ ścieków w kierunku oczyszczalni. W komorze znajduje się również korona przelewowa i przelew burzowy do rzeki Łeby - zrzucany jest nim nadmiar ścieków grożący zalaniem domów w śródmieściu Lęborka. 

Tak skonstruowany i wybudowany system kanalizacyjny funkcjonuje do dziś. 

Po ostatnich, coraz częstszych, załączeniach się przelewu burzowego i związanych z nimi interwencjach służby eksploatacyjnych Spółki podjęliśmy działania mające na celu poprawę sytuacji. Wszystkie kolektory kanalizacyjne, których zapchanie mogłoby powodować niekontrolowane zrzuty ścieków do rzeki Łeby zostały dokładnie wyczyszczone. Dokonano szczegółowej inspekcji komory przelewowej. Na podstawie wyników przeglądu opracowano zakres działań naprawczych. 

W dniu wczorajszym, w godzinach wieczonych (by nie utrudniać ruchu drogowego w ciągu Al.Wolności) dokonano przełączeń kolekorów kanalizacyjnych w obrębie komory przelewu burzowego. Efektym podjętych działań jest zwiększenie możliwości przepływu ścieków w kierunku Głównej Przepompowni Ścieków (dawnej oczyszczalni ścieków). Takie rozwiązanie powinno sprawić, iż przelew burzowy będzie załączał się bardzo rzadko i tylko w okresie szczególnie dużych opadów deszczu. 

Prosimy mieszkańców Lęborka o szybką informację w przypadku stwierdzenia zrzutu ścieków do rzeki Łeby w rejonie ul. Głowackiego (naprzeciwko budynku dawnej rzeźni).

Przelew burzowy - prace modernizacyjne
Przelew burzowy - prace modernizacyjne
Przelew burzowy - prace modernizacyjne
Przelew burzowy - prace modernizacyjne
Przelew burzowy - prace modernizacyjne
Przelew burzowy - prace modernizacyjne
Przelew burzowy - prace modernizacyjne
Przelew burzowy - prace modernizacyjne
Przelew burzowy - prace modernizacyjne
Przelew burzowy - prace modernizacyjne
Przelew burzowy - prace modernizacyjne
Przelew burzowy - prace modernizacyjne
Przelew burzowy - prace modernizacyjne
Przelew burzowy - prace modernizacyjne