MPWiK w Lęborku

Pomorskie Sztormy 2024

Zagłosuj w plebiscycie Pomorskie Sztormy 2024

Utworzono: 04-03-2024
Pomorskie Sztormy 2024
Pomorskie Sztormy 2024
Pomorskie Sztormy 2024
Pomorskie Sztormy 2024
Pomorskie Sztormy 2024
Pomorskie Sztormy 2024

Projekt: „Budowa baterii ogniw fotowoltaicznych o mocy 200 kWp oraz instalacja pompy ciepła na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Lęborku”, którego oficjalne otwarcie odbyło się 30 października 2023 roku, został nominowany do plebiscytu Pomorskie Sztormy 2024.

 

Głosowanie trwa do 18 marca br. Plebiscyt organizowany jest przez samorząd Województwa Pomorskiego i Gazetę Wyborczą.

Nasz Projekt bierze udział w plebiscycie w kategorii – Sztorm Europejski – Infrastruktura.

Strona, poprzez którą można oddawać głosy to: https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,30749366,nadciagaja-pomorskie-sztormy-przedstawiamy-nominowanych-czas.html jak również poprzez kupony w papierowym wydaniu gazety.

 

Uroczystego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonał Pan Witold Namyślak Burmistrz Miasta Lęborka w imieniu Pana Mieczysława Struka Marszałka Województwa Pomorskiego i swoim własnym, w obecności Pana Piotra Boniaszczuka Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku .

Jest to największa, do tej pory, tego typu działająca Instalacja na terenie miasta Lęborka.

Projekt: „Budowa baterii ogniw fotowoltaicznych o mocy 200 kWp oraz instalacja pompy ciepła na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Lęborku” został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014‒2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii ‒ wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zgodnie z zawartą dnia 05.12.2022 r. umową o dofinansowanie nr: RPPM.10.03.01-22-0021/16-00.

Marszałek dofinansował budowę Instalacji kwotą 932 913,75 zł, co stanowi 82,87% wydatków kwalifikowalnych, w ramach pomocy de minimis. Całkowity koszt przedsięwzięcia brutto to 1 457 407,52 zł.

Inwestycja polegała na budowie baterii ogniw PV o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na moc elektryczną Oczyszczalni. Ogniwa pracują jako podstawowe źródło, zapewniające wykorzystanie energii słonecznej dla pokrycia podstawowych potrzeb energetycznych obiektu w okresie wytwarzania energii z promieni słonecznych. Montaż powietrznej pompy ciepła zapewnił właściwą temperaturę dla osób wykonujących prace w pomieszczeniu. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstały dwa nowe źródła energii odnawialnej o łącznej mocy zainstalowanej 0,202 MW. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego oraz budowy systemu rozproszonej energetyki w regionie. W szczególności wnosi wkład w cel określony w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego, jakim jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego z wykorzystaniem zasobów energii odnawialnej. Ważna jest również kwestia ekologiczna. Efektem przedsięwzięcia jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, na poziomie 142 ton w ciągu roku.

Instalacja zlokalizowana jest na działce Oczyszczalni Ścieków w Lęborku. Budowę Instalacji rozpoczęto w sierpniu 2022 roku i powierzono ją Firmie Handlowo‒Usługowej Marek Socha z Prokowa‒Ucisk. Większość robót wykonano do połowy listopada 2022 roku. Panele zamontowane są w rzędach oddalonych od siebie co 8 metrów na konstrukcji stalowej wbijanej w grunt. Konstrukcja nośna paneli nachylona jest pod kątem 25o w kierunku południowym. Instalacja o mocy 199,12 kWp składa się 524 paneli o mocy 380 Wp oraz czterech inwerterów każdy o mocy 50 kW.

Następnie w okresie od grudnia 2022 r. do maja 2023 r. Wykonawca zamówienia, w uzgodnieniu z Energa‒Operator wykonał niezbędne prace w stacji transformatorowej, które były potrzebne do podłączenia Instalacji do sieci elektroenergetycznej. Pod koniec maja Energa‒Operator zawarł z MPWiK, jako Wytwórcą posiadającym moduł wytworzenia energii, umową o świadczenie usług dystrybucji, co było jednoznaczne z uruchomieniem Instalacji. Wyprodukowana w Instalacji energia elektryczna skierowana jest do trafostacji Oczyszczalni Ścieków, skąd zasilane są wszystkie urządzenia i obiekty technologiczne. W okresie letnim w czasie słonecznej pogody farma pokrywa 100% bieżącego zapotrzebowania Oczyszczalni na energię elektryczną, a ewentualne kilka procent nadwyżki oddawane jest do sieci elektroenergetycznej.

Od czasu uruchomienia Instalacji przez Energa‒Operator (21 maj 2023 r.), do lutego 2024 r. wyprodukowaliśmy już 137,0 MWh energii, co przełożyło się na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 104,3 tony równoważnika CO2 i ograniczenie zakupów energii elektrycznej na kwotę ok. 147,0 tysięcy zł netto.

Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej z Instalacji fotowoltaicznej szacowana jest na około 200 MWh (zakładane wskaźniki rezultatu Projektu: produkcja energii elektrycznej ze źródła odnawialnego – 175 MWh/rok, spadek emisji gazów cieplarnianych – 142 ton równoważnika CO2/rok), co stanowić będzie 18% całkowitego zapotrzebowania Oczyszczalni Ścieków na energię elektryczną i dawać kwotę ok. 220,0 tysięcy zł netto zmniejszenia kosztów funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków na zakupie energii elektrycznej.