MPWiK w Lęborku

Uroczyste otwarcie Instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetleniem na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.

Utworzono: 13-11-2023

Dnia 30 października, Pan Witold Namyślak Burmistrz Miasta Lęborka w imieniu Pana Mieczysława Struka Marszałka Województwa Pomorskiego i swoim własnym, w obecności Pana Piotra Boniaszczuka Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku, dokonali uroczystego otwarcia Instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetleniem na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.

Jest to największa, do tej pory tego typu, działająca instalacja na terenie miasta Lęborka.

Projekt: „Budowa baterii ogniw fotowoltaicznych o mocy 200 kWp oraz instalacja pompy ciepła na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Lęborku” został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014‒2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii ‒ wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zgodnie z zawartą dnia 05.12.2022 r. umową o dofinansowanie nr: RPPM.10.03.01-22-0021/16-00.

Marszałek dofinansował budowę instalacji kwotą 932 913,75 zł, co stanowi 82,87% wydatków kwalifikowalnych. Całkowity koszt przedsięwzięcia brutto to 1 457 407,52 zł.

Instalacja zlokalizowana jest na działce Oczyszczalni Ścieków w Lęborku. Budowę instalacji rozpoczęto w sierpniu 2022 roku i powierzono ją Firmie Handlowo‒Usługowej Marek Socha z Prokowa‒Ucisk. Większość robót wykonano do połowy listopada 2022 roku. Panele zamontowane są  w rzędach oddalonych od siebie co 8 metrów na konstrukcji stalowej wbijanej w grunt. Konstrukcja nośna paneli nachylona jest pod kątem 250 w kierunku południowym. Instalacja o mocy 199,12 kWp składa się 524 paneli o mocy 380 Wp oraz czterech inwerterów każdy o mocy 50 kW.

Następnie w okresie od grudnia 2022 r. do maja 2023 r. Wykonawca zamówienia, w uzgodnieniu z Energa‒Operator wykonał niezbędne prace w stacji transformatorowej, które były potrzebne do podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej. Pod koniec maja Energa‒Operator zawarł z MPWiK umową o świadczenie usług dystrybucji z Wytwórcą  posiadającym moduł wytworzenia energii, co było jednoznaczne z uruchomieniem instalacji. Wyprodukowana w instalacji energia elektryczna skierowana jest do trafostacji Oczyszczalni Ścieków, skąd zasila wszystkie urządzenia i obiekty technologiczne. W okresie letnim w czasie słonecznej pogody farma pokrywa 100% bieżącego zapotrzebowania Oczyszczalni na energię elektryczną, a ewentualne kilka procent nadwyżki oddawane jest do sieci elektroenergetycznej.

Od czasu uruchomienia instalacji przez Energa‒Operator, do końca października 2023 wyprodukowaliśmy 130,6 MWh, co przełożyło się na zmniejszenie emisji CO2 o 106,1 ton i ograniczenie zakupów energii elektrycznej na kwotę 140 tysięcy zł netto.

Roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej szacowana jest na około 200 MWh, co stanowi 18% całkowitego zapotrzebowania Oczyszczalni Ścieków na energię elektryczną i dawać będzie kwotę 220 tysięcy zł netto zmniejszenia kosztów funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków na zakupie energii elektrycznej.

Uroczyste otwarcie Instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetleniem na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.
Uroczyste otwarcie Instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetleniem na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.
Uroczyste otwarcie Instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetleniem na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.
Uroczyste otwarcie Instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetleniem na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.
Uroczyste otwarcie Instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetleniem na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.
Uroczyste otwarcie Instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetleniem na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.
Uroczyste otwarcie Instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetleniem na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.