MPWiK w Lęborku

Nowa wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Utworzono: 27-06-2012
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Lęborku
 
na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z póź. zm.)
 
OGŁASZA
 
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Lęborka obowiązującą od dnia 01.08.2012r. roku do 31.07.2013 r. roku zatwierdzoną Uchwałą Nr XIX-247/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.06.2012 r.  
 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę. 

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka Jm
Netto Z VAT 8%
1 2 3 4 5 6
1. Wszyscy odbiorcy wyposażeni w przyrządy pomiarowe Cena za 1m3 dostarczonej wody 1,71 1,85 zł./m3
2.
Opłata abonamentowa dot. wszystkich klientów wyposażonych w przyrządy pomiarowe
Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
Grupa V
Grupa VI
Grupa VII
Woda zamówiona w m³/h
2,5m³/h
6m³/h
10m³/h
15m³/h
40m³/h
60m³/h
150m³/h
1,60
8,54
23,36
48,57
59,67
145,92
641,55
1,73
9,22
25,23
52,46
64,44
157,59
692,87
zł/m-c
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki.   

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka Jm.
      Netto Z VAT 8%  
1 2 3 4 5 6
1. Wszyscy Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków 3,77 4,07 zł./m3

 

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka Jm.
      Netto Z VAT 8%  
1 2 3 4 5 6
1. Opłata za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi i rurą z wysypiska śmieci (dotyczy tylko części podstawowej) Cena za 1 m3 dowożonych ścieków 4,64 5,01 zł./m3

 

Do wysokości cen i stawek opłat za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki określonych  w  kolumnach 4 dolicza się podatek od towarów i usług. Stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8%.