MPWiK w Lęborku

Procedura zawierania umowy

1.  Umowę o dostawę wody/i odprowadzenie ścieków zawiera się z MPWIK spółka z o.o. za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta, w godzinach działania przedsiębiorstwa, t.j. od poniedziałku do piątku między godziną 7.00.-15.00.

 

2.  Umowy zawierane są w formie pisemnej.

 

3.  W celu zawarcia umowy koniecznym jest złożenie wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, dostępnym na stronie i internetowej lub w siedzibie spółki.

 

4.  Umowa, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

5.  Dokumenty niezbędne do wykonania usługi: tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa darowizny, postanowienie w sprawie nabycia spadku, umowa najmu/dzierżawy); protokół zdawczo – odbiorczy przejęcia – przekazania nieruchomości ze stanem wodomierza, pełnomocnictwo do zawarcia umowy (w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba). Osoba prowadząca działalność gospodarczą przedkłada dodatkowo wydruk        z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaś osoba prawna aktualny wypis z właściwego rejestru, aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących wniosek o zawarcie umowy oraz umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.

 

6.  Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą.

 

7.  Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli:

 

a)  instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych;

b)  jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą;

c)  właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody;

d)  właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody;

e)  właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami;

f)  został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

g)  został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.