MPWiK w Lęborku

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ MPWIK W LĘBORKU DOTYCZĄCE ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ.

Utworzono: 30-11-2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku informuje, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej (art. 9 ust. 1. Dz. U. z 2001 nr 72, poz. 747 „Zabrania się wprowadzania (…) wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”). Za niestosowanie się do tych przepisów ustawodawca przewidział odpowiednie sankcje karne (art. 28 ww. ustawy). 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż w związku z okresowymi przeglądami sieci i urządzeń infrastruktury kanalizacji sanitarnej, rozszerzy swoje działania o przeprowadzanie kontroli sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z poszczególnych nieruchomości na terenie miasta Lęborka oraz miejscowości Mosty. Kontrole te będą prowadzone poprzez wykonywanie monitoringu TV wytypowanych wcześniej odcinków kanalizacji sanitarnej, prowadzenie zadymiania kolektorów sanitarnych oraz studni rewizyjnych zlokalizowanych na posesjach.

Podejmowane przez Spółkę działania podyktowane są wytycznymi organu uprawnionego do zatwierdzania taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Koszty odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej nie mogą być ujęte w kalkulacji taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nieprawidłowe włączenie i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej powoduje w okresach deszczowych przepełnienie kanałów, negatywnie wpływa na pracę lokalnych przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków. Jest przyczyną nadmiernego zużycia energii elektrycznej oraz przeciążeń hydraulicznych kolektorów sanitarnych.

W związku z powyższym prosimy Odbiorców o pilne sprawdzenie w jaki sposób i gdzie odprowadzane są wody opadowe i roztopowe. Zaś w przypadku stwierdzenia odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z terenu posesji do kanalizacji sanitarnej  podjęcie natychmiastowych działań celem usunięcia tych nieprawidłowości we własnych zakresie.  Istnieje wiele sposobów pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z własnej nieruchomości na jej terenie, na przykład poprzez podłączenie rynien i terenów utwardzonych do zbiorników retencyjnych, drenaży rozsączających, studni chłonnych itp.

W załączeniu pokazujemy kilka z nich.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy " Moja Woda". Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/susza/program-priorytetowy-moja-woda

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ MPWIK W LĘBORKU DOTYCZĄCE ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH  I ROZTOPOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ.
DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ MPWIK W LĘBORKU DOTYCZĄCE ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH  I ROZTOPOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ.
DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ MPWIK W LĘBORKU DOTYCZĄCE ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH  I ROZTOPOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ.
DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ MPWIK W LĘBORKU DOTYCZĄCE ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH  I ROZTOPOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ.