MPWiK w Lęborku

Informacja dotycząca nowej taryfy za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Lębork

Utworzono: 28-02-2023

 

Informacja

dotycząca nowej Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres kolejnych 3 lat

Podstawa prawna.

Podstawę prawną wprowadzenia nowych cen i stawek opłat oraz prowadzenia rozliczeń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowią przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej u.z.z.w. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), a także między innymi przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 472). Ponadto obowiązującą w tym zakresie jest nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.).

 Procedura zatwierdzania nowych taryf.

Dotychczasowe 3-letnie taryfy na terenie Miasta Lęborka obowiązywały od dnia 27 kwietnia 2021 roku.

W dniu 20 października 2022  r. MPWiK sp. z o. o w Lęborku na podstawie Art. 24 ust. j Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o Zbiorowym dostarczaniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków złożyło do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)  w Gdańsku wniosek o skrócenie okresu obowiązywania taryfy i zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ujęte we wnioskach niezbędne przychody mają gwarantować ciągłość świadczenia usług oraz pokrywać koszty działalności operacyjnej w kolejnych trzech latach

W toku postępowania administracyjnego na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że MPWiK Lębork udokumentowało zmianę warunków ekonomicznych, w tym wielkość usług oraz poprawnie opracowało nowe taryfy. Zmiana taryf wynika ze wzrostu kosztów, które mają bezpośredni wpływ na wysokość cen i stawek opłat.

Weryfikacja powyższych kosztów odbyła się również pod względem celowości ich ponoszenia i zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. W związku z tym, iż wynik oceny, weryfikacji oraz analizy przedstawionego projektu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków został oceniony pozytywnie, zatwierdzono przedmiotowe taryfy.

Przyczyny dla jakich konieczne było złożenie przez Przedsiębiorstwo wniosku o zatwierdzenie nowych taryf.

Przyczynami złożenia wniosków o zatwierdzenie nowych taryf były przede wszystkim rosnące koszty. Wzrost czynników kosztotwórczych związany jest z sytuacją makroekonomiczną w kraju. Zarząd Spółki nie ma żadnego wpływu na rosnące wydatki. Sytuację taką przewidział prawodawca w prowadzając do Ustawy o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę i Zbiorowym Odprowadzaniu Ścieków artykuł 24 ustęp j. o brzmieniu: " W uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli wynika to z udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w trakcie obowiązywania dotychczasowej taryfy może złożyć do organu regulacyjnego wniosek o skrócenie okresu obowiązywania tej taryfy wraz z projektem nowej taryfy oraz uzasadnieniem, jednak nie później niż przed rozpoczęciem biegu terminu 120 dni od planowanego dnia wejścia w życie nowej taryfy. Przepisy art. 24b–24e i art. 24f ust. 1 stosuje się odpowiednio. 2. W decyzji zatwierdzającej taryfę orzeka się o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy."  Do kosztów takich, w dużej części niezależnych od Spółki, należą:

  1. Koszty związane z zakupem energii elektrycznej.

Od kilku lat obserwujemy duże wahania cen energii elektrycznej na rynku krajowym. Ostatnie lata to gwałtowny wzrost cen. Ten stan rzeczy odzwierciedlają dane zestawione w tabeli poniżej. Kalkulację kosztów energii elektrycznej do taryfy oparto na podstawie podpisanego w dniu 18.03.2022 roku  z firmą Energa-OBRÓT S.A nowego porozumienia cenowego. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2024 za cenę netto 778,00 zł/kWh.

Zestawienie poniesionych i planowanych kosztów za okres 2018-2023

Rok

Cena za KWh netto zł

roczny koszt energii netto

Uwagi

2018

0,243

1 048 000,00

koszt rzeczywisty

2019

0,375

1 082 000,00

koszt rzeczywisty

2020

0,384

1 284 000,00

koszt rzeczywisty

2021

0,344

1 345 000,00 

w tym 79  210,00 opłata mocowa i OZE

2022

0,35484

1 402 000,00 

w tym 102 480,00 opłata mocowa i OZE

2023

0,778

2 250 000,00 *

w tym 100 000,00 opłata mocowa i OZE

2024

0,778 2 280 000,00 *  

* plan uwzględnia produkcję własnej energii na wybudowanej przez Spółkę farmie fotowoltaicznej.

Pomimo systematycznie wprowadzanych w Spółce działań zmniejszających zużycie energii elektrycznej oraz wybudowania przez Spółkę farmy fotowoltaicznej i produkcji energii na potrzeby własne – koszt jej zakupu stale rośnie. Jest to niezależne od Przedsiębiorstwa i wynika ze zmian cen na rynku energii, nowych regulacji prawnych i kolejnych opłat nakładanych na Przedsiębiorstwo.

 

  1. Wynagrodzenia wynikające z podpisanych przez Zarząd Spółki porozumień z Organizacją Związkową w ramach obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (zapewnienie doskonałej jakości usług wymaga zatrzymania, motywacji i dalszego rozwoju fachowej kadry, stale rosnąca wysokość najniższego wynagrodzenia niejako wymusza korekty wynagrodzeń w Spółce). Korekty wynagrodzeń związane są również z rosnącą inflacją i spadkiem siły nabywczej złotówki.

 

  1. Opłaty i podatki - MPWiK Lębork co roku z tytułu podatku od nieruchomości i innych opłat odprowadza ok. 1,9 mln zł. Koszty te sukcesywnie rosną.

 

  1. Amortyzacja – koszt wynikający z niezbędnych dla Spółki działań inwestycyjnych, które zostały zatwierdzone w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024,Wieloletni plan MPWiK Lębork na lata 2021-2024 przewiduje nakłady na inwestycje sieciowe i infrastrukturalne w wysokości około 2 mln zł rocznie. Wśród istotnych zadań już realizowanych i planowanych do realizacji przez Spółkę należy wymienić: rozbudowę i modernizację urządzeń Oczyszczalni Ścieków, Głównej Przepompowni Ścieków, Stacji Uzdatniania Wody i sieci lokalnych przepompowni ścieków, budowę nowych studni na ujęciach wody, przebudowę budynku administracyjno-magazynowego z częścią szatniową na terenie bazy Spółki, budowę farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków, zakup nowej koparko-ładowarki, wymianę taboru samochodowego oraz oczywiście dalszą rozbudowę i sukcesywną modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ścisłej współpracy z samorządami.

 

  1. Wzrost cen tzw. materiałów eksploatacyjnych i paliw. Ma to wpływ na koszty funkcjonowania działu obsługi klienta (Konieczne jest utrzymanie sprawnej wymiany wodomierzy oraz urządzeń zdalnego odczytu - Spółka zobowiązana jest utrzymać 5 letni okres legalizacji wodomierzy). Rosnące ceny paliw powodują również wzrost kosztów eksploatacyjnych w dziale obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

  1. Usługa zagospodarowania odpadów z oczyszczalni, w tym osadów ściekowych oraz środków chemicznych na oczyszczalni – w związku z planowanymi zmianami w prawie ochrony  środowiska oraz podwyższeniem stopnia ustabilizowania wywożonego z oczyszczalni osadu nadmiernego nastąpi znaczny wzrost kosztów eksploatacyjnych związanych z gospodarką osadową.

 

Skutek wprowadzenia taryf:

TARYFA WODA

  Taryfowa grupa odbiorców TARYFA w zł/m3
w okresie 1-12 miesiąca obowiązującej taryfy w okresie 13-24 miesiąca obowiązującej taryfy w okresie 25-36 miesiąca obowiązującej taryfy
1. Grupa I - gospodarstwa domowe 2,64 zł 2,66 zł 2,67 zł
2. Grupa II - pozostali odbiorcy 2,69 zł 2,71 zł 2,72 zł

 

TARYFA ŚCIEKI

  Taryfowa grupa odbiorców TARYFA w zł/m3
1.   w okresie 1-12 miesiąca obowiązującej taryfy w okresie 13-24 miesiąca obowiązującej taryfy w okresie 25-36 miesiąca obowiązującej taryfy
2. ŚCIEKI wszyscy 5,25 zł 5,30 zł 5,35

 

Podsumowanie

Procedowanie nowych taryf to proces czasochłonny. Wymagał dużego zaangażowania pracowników Spółki i bieżącej współpracy z Regulatorem w Gdańsku. Przygotowane materiały oraz dokumenty, składane przez Spółkę wyjaśnienia, a także transparentność wszelkich działań zostały ocenione przez Regulatora w sposób pozytywny. 

Uwarunkowania ekonomiczne, które wystąpiły w poprzednich trzech latach obowiązywania taryfy, zobligowały Spółkę to podjęcia działań zmierzających do ustalenia nowych stawek opłat. Jak wynika z otrzymanej decyzji, organ regulacyjny dokonał dogłębnej analizy warunków ekonomicznych działalności gospodarczej prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lęborku. Ocenił między innymi proponowaną marżę zysku oraz przeprowadził weryfikację kosztów związanych ze świadczeniem usług, poniesionych w latach obrachunkowych na podstawie ewidencji księgowej z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryf. Zgodnie z § 6 ust. 1 nowa taryfa uwzględnia w szczególności koszty eksploatacji i utrzymania ponoszone w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wynikające z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych, ochrony środowiska i korzystania z usług wodnych, ustalonych na podstawie wieloletniego planu inwestycyjnego. Zmiana taryf pozwoli na utrzymanie na dotychczasowym wysokim poziomie jakości świadczenia usług przez MPWiK Sp. z o. o w Lęborku, kontynuację działań modernizacyjno-inwestycyjnych przy zachowaniu możliwie najmniejszego obciążenia kosztami klientów Spółki. (Taryfa Przedsiębiorstwa wciąż jest jedną z najniższych w Polsce)

nowa taryfa znajduje się pod linkiem