MPWiK w Lęborku

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Utworzono: 16-11-2011

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku

na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858

OGŁASZA

 
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska w miejscowości Mosty i Rybki obowiązującą od dnia 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku zatwierdzoną Uchwałą Nr XV/148/11 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011 r.
 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka Jm
Netto Z VAT 8%
1 2 3 4 5 6
1. Wszyscy odbiorcy wyposażeni w przyrządy pomiarowe Cena za 1m3 dostarczonej wody 2,12 2,29 zł./m3
2.
Opłata abonamentowa dot. wszystkich klientów wyposażonych w przyrządy pomiarowe
Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
Grupa V
Grupa VI
Grupa VII
Woda zamówiona w m³/h
2,5m³/h
6m³/h
10m³/h
15m³/h
40m³/h
60m³/h
150m³/h
1,60
8,54
23,36
48,57
59,67
145,92
641,55
1,73
9,22
25,23
52,46
64,44
157,59
692,8
zł/m-c
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
3. Odbiorcy, których nieruchomości są w budowie, do czasu zamontowania przyrządów pomiarowych, zużycie ryczałtowe w m3
Cena za 1 m3 wody
 
Zużycie zgodne z ustalonym ryczałtem na czas budowy
2,28 2,46 zł./m3

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki.

 

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka Jm
      Netto Z VAT 8%  
1 2 3 4 5 6
1. Wszyscy Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków 4,39 4,74 zł./m3

Do wysokości cen i stawek opłat za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki określonych w kolumnach 4 dolicza się podatek od towarów i usług. Stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8%.