MPWiK w Lęborku

Komunikat o jakości wody

Komunikat w sprawie jakości wody w sieci wodociągowej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku stawiając sobie jako cel nadrzędny przystosowanie się do wysokich standardów norm jakościowych Unii Europejskiej przeprowadziło, na przestrzeni ostatnich lat, szereg inwestycji mających na celu poprawę świadczonych usług, w szczególności jeśli chodzi o jakość sprzedawanej wody.

W ujmowanej wodzie obserwuje się ponadnormatywną zawartość związków żelaza oraz manganu. W celu poprawy jakości wody wybudowano nowoczesną zautomatyzowaną stację uzdatniania wody. Efektem końcowym procesu uzdatniania jest woda o bardzo dobrych parametrach jakościowych, średnio twarda o minimalnej zawartości jonów żelaza oraz praktycznie pozbawiona jonów manganu. Walory smakowe naszej wody wodociągowej nie ustępują większości tzw. wód źródlanych butelkowanych dostępnych w handlu.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku przekazuje informację o jakości wody dostarczanej do mieszkańców. Realizując ustawowy obowiązek prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia MPWIK Sp. z o.o. przeprowadza badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne próbek wody pobranych z systemu dystrybucji wody. Otrzymane wyniki badań wody są weryfikowane z dopuszczalnymi wartościami substancji mogących występować w wodzie, określonymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). Badania jakości wody prowadzone są według ustalonego harmonogramu pobierania próbek wody, z odpowiednią częstotliwością w wytypowanych do tego celu stałych punktach czerpalnych. Monitoring jakości wody, objął:

  • kontrolę jakości wód podziemnych,
  • kontrolę procesów uzdatniania wody,
  • kontrolę jakości wody w sieci wodociągowej,
  • kontrolę jakości wody zmagazynowanej w zbiornikach retencyjnych,
  • kontrolę jakości wody po przeprowadzonych naprawach i konserwacjach,
  • kontrolę jakości wody w punktach sprzedaży u odbiorców w przypadku reklamacji.

MPWiK Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lęborku efektem tej współpracy jest wydawana corocznie OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA. Ocena ta określa przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg  publiczny ze stacji uzdatniania w Lęborku. Poniżej załączona jest aktualna ocena jakości wody, oraz wyrywkowe przykładowe wyniki analiz wody na sieci wodociągowej.