MPWiK w Lęborku

Komunikat o jakości wody

Komunikat w sprawie jakości wody w sieci wodociągowej.

 

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku przekazuje informację o jakości wody dostarczanej do mieszkańców. Realizując ustawowy obowiązek prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2015 roku MPWIK Sp. z o.o. przeprowadził łącznie 47 badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych prób wody pobranych z systemu dystrybucji wody. Otrzymane wyniki badań wody zweryfikowano z dopuszczalnymi wartościami substancji mogących występować w wodzie, określonymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989). Badania jakości wody prowadzone były według ustalonego harmonogramu pobierania próbek wody, z odpowiednią częstotliwością z przygotowanych do tego celu stałych punktów czerpalnych. Monitoring jakości wody, objął:

  • kontrolę jakości wód podziemnych,
  • kontrolę procesów uzdatniania wody,
  • kontrolę jakości wody w sieci wodociągowej,
  • kontrolę jakości wody zmagazynowanej w zbiornikach retencyjnych,
  • kontrolę jakości wody po przeprowadzonych naprawach i konserwacjach,
  • kontrolę jakości wody w punktach sprzedaży u odbiorców w przypadku reklamacji.

MPWiK Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lęborku efektem tej współpracy jest wydawana cyklicznie OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA. Ocena ta określa przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg  publiczny ze stacją uzdatniania w Lęborku. Poniżej załączona jest aktualna ocena jakości wody, sprawozdanie z przeprowadzonych badań oraz wykaz Ilości kontroli laboratoryjnych wynikających z prowadzenia ustawowego, wewnętrznego monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody.